Učíme v souvislostech II.

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a budoucích pedagogů v začleňování témat GRV, a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání zahrnuty.

Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o titul Světová škola.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_plogo-kraje

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018Logo projektu Čokoška

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Výtěžek z prodeje čokoládových dárkových balíčků umožní dětem podpořit neziskovou organizaci z Olomouckého kraje.

Nově se do projektu ve školním roce 2017/2018 zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu. Propojení tří různorodých prostředí pomáhá budovat vztahy nejen mezi žáky a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

 Jak projekt probíhá?

 1. Objednávka výukového programu

Škola si objedná tematický den o čokoládě, který vedou lektoři ARPOKu za účasti pedagoga.

Tematický den se odehrává čtyři vyučovací hodiny v jednom dni. Součástí programu je taktéž vaření čokolády, a tak je vhodné, aby škola disponovala kuchyňkou.

 

 1. Výroba a prodej dárkových balíčků s fair trade čokoládou

Po realizaci tematického dne skupinka cca 10-25 žáků v čele s pedagogem vytvoří tzv. školní „čokotým“, který si se zástupcem ARPOKu domluví koordinační schůzku, na které jim bude projekt důkladně představen. Poté žáci obdrží balíček s fair trade čokoládami a základním dekorativním materiálem, ze kterého společně vyrobí dárkové balíčky. Sestaví prodejní plán, spočítají si cenu balíčků a společně tak zvyšují svou finanční gramotnost. Balíčky pak prodávají na školních akcích a pokud chce „čokotým“ maximalizovat výtěžek svého snažení, může na své náklady nakoupit další čokolády a dekorativní materiál.  Na závěr si žáci zvolí jednu z vybraných neziskových organizací olomouckého kraje, jejíž činnost chtějí symbolicky finančně podpořit.

 1. Předání výtěžku dané neziskové organizaci

Výtěžek z prodeje dárkových čokoládových balíčků předají děti na závěrečné schůzce zástupci jimi zvolené neziskové organizace. Schůzka bude zprostředkována zástupcem ARPOKu.

 1. Přínos projektu pro …

Děti

 • dozvídají se nová a zajímavá fakta o původu a pěstování kakaa
 • rozšiřují si své obzory o výrobě čokolády
 • seznamují se s pojmem spravedlivá čokoláda neboli fair trade
 • zvyšují si svou finanční gramotnost
 • probouzí v sobě filantropické cítění

Neziskové organizace 

 • seznámí děti se svou záslužnou činností
 • budují u dětí filantropické cítění
 • získají podporu pro svou činnost

Firmy 

 • podporují realizaci projektu
 • konají dobré skutky
 • chovají se společensky odpovědně
 • posilují svou firemní kulturu
 • navazují vztah s potenciálními zákazníky v komunitě škol a neziskových organizací
 • propagují svou firmu

 

  

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. Projekt přispěje k navýšení samofinancování ARPOKu díky systematickému rozvoji stávajícího e-shopu a pomůže rozšířit řady soukromých i institucionálních dárců organizace.

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou součástí projektu je práce s individuálními a firemními dárci – jejich získávání a péči o ně.

Prostřednictvím školení zvýšil projekt profesionalitu lektorů GRV výukových programů a seminářů pro pedagogické pracovníky a dalších zaměstnanců organizace v oblasti PR a FR. Projekt tak výraznou měrou přispěl k vyšší stabilitě celé organizace.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

NA CESTĚ…

Realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Donor: Česká rozvojová agentura

Cílem projektu „Na cestě…“ je nabídnout pedagogům a školám podporu pro výuku diskutovaných aktuálních témat, jako jsou migrace, integrace a identita.

Pedagogům je nabízena podpora formou seminářů, konzultací, metodických materiálů a výukových programů.

Projekt také nabízí žákům a pedagogům možnost vstoupit do dialogu s lidmi, jejichž život ovlivnila migrace, či kteří se něčím odlišují a setkávají se se stereotypy a předsudky – mimo jiné s lidmi, kteří mají zkušenosti s životem v zahraničí; s cizinci žijícími v ČR; s pracovníky institucí, které se věnují migraci atd. To vše formou Živé knihovny, což je metoda, která umožní člověku s určitou životní zkušeností stát se „živou knihou“ a sdílet svůj příběh se „čtenářem“, která tak poznává jiné lidi, ale i sám sebe.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p

 

Migrace není legrace

Realizace: 1. 4. 2015 – 1. 3. 2016

Donor: Fond pro NNO

Kontaktní osoba: Jan Klega (jan.klega@eshop.arpok.cz)

Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat problematiku migrace a migrantů v celé její šíři, a přispívá tak k rozvoji tolerantní a otevřené společnosti. Pedagogové zapojení do projektu absolvují cyklus seminářů, na jehož základě následně vznikne metodický manuál.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

Posilování kapacit ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)

Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a práce na PR.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

crdc_p

Učíme v souvislostech

Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

Kontaktní osoba: Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)

Projekt přináší učitelům možnost lépe se zorientovat v materiálech a tématech globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím každoroční konference „Učíme o globálních souvislostech“. Zároveň jim nabízí možnost být akční a zapojit školu do Týdne globálního vzdělávání nebo usilovat o titul Světová škola.

Co se dělo v roce 2016?

V roce 2016 měli učitelé možnost účastnit se hned několika akcí prohlubující jejich znalosti v tématech Globálního rozvojového vzdělávání. Dne 14. dubna 2016 se konal druhý ročník konference GRV s názvem „Učíme o globálních souvislostech II“. Hlavním tématem konference byly „Cíle udržitelného rozvoje ve výuce“. Sborník z konference, který obsahuje ucelený vhled do problematiky GRV v ČR, informace o agendě Cílů udržitelného rozvoje a praktické ukázky výukových lekcí byl následně distribuován relevantním aktérům GRV v ČR.

Důležitým aspektem projektu je aktivizace škol jejich zapojením do evropské iniciativy North-South centra při Radě Evropy – Týdne globálního vzdělávání. Tématu „Svět v bezpečí“ se aktivně věnovalo 9 škol z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Výukových programů se účastnilo více než 250 žáků. Navazující panelové diskuze s odborníky na téma bezpečí na internetu pak více než 50 žáků a jejich pedagogů.

V rámci projektu je poskytována průběžná intenzivní metodická podpora 2 školám, které usilují o získání titulu „Světová škola“ a dalším 2 školám, které tento certifikát v roce 2016 obhajují.

Projekt umožňuje spolupráci se studenty nejen pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupráci s těmito aktéry vnímáme jako obzvláště důležitou s ohledem na jejich možný multiplikační efekt v budoucí učitelské profesi. Na Pedagogické fakultě probíhaly celoročně vstupy do výuky na Katedře společenských věd a na Katedře primární a preprimární pedagogiky. Na Filozofické fakultě, konkrétně na Katedře sociologie a andragogiky realizoval ARPOK samostatný předmět „Protipředsudkové workshopy“.

Klíčové aktivity projektu mají cyklický charakter. Opakují se každoročně a stávají se tradičními událostmi na poli GRV nejen v Olomouckém kraji. V roce 2017 se tak budou všechny aktivity projektu opakovat.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_plogo-kraje