Multikulturní výchova v Olomouckém kraji

Realizace: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2010

Donor: Nadace rozvoje občanské společnosti

Cílem dvouletého projektu bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska. V rámci projektu vznikla metodická příručka pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ s názvem Multi kulti: Menšiny v ČR, byl vytvořen webový portál www.multi-kulti.cz, putovní výstava o daných sedmi menšinách, byly realizovány výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol a semináře pro pedagogy.

Během celého projektu bylo realizováno 133 výukových programů pro 2 352 žáků a 5 seminářů, kterých se zúčastnilo 115 pedagogů. Výstava byla zapůjčena do 30 škol, kde ji zhlédlo 11 823 žáků.

Metodické publikace je možné získat na našem eshopu. Výstavu lze i nadále zapůjčit do škol , bližší informace naleznete zde.

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadace rozvoje občanské společnosti, podpora z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

EEA_logoNOR_logoNROS_logo

  

Lektorem bez hranic

Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Donor: Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

Projekt Lektorem bez hranic se zaměřil na budování kapacit lektorů 2 organizací, věnující se globálnímu rozvojovému vzdělávání  – ARPOKu a Společnosti pro Fair Trade (nyní NaZemi). Lektoři výukových programů pro žáky a seminářů pro pedagogy absolvovali intenzivní školení skládající se z odborných témat globálního rozvojového vzdělávání, ale také z oblasti školské reformy a moderních výukových metod. Poznatky získané ze školení byly shrnuty v manuálu lektorských dovedností, který sloužil jako zdroj informací pro nové i stávající lektory. Dva lektoři GRV z obou partnerských organizací na zahraniční stáže měli možnosti absolvovat odborné stáže v zahraničních NNO, které se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Olomouckého kraje.

crdc_plogo-kraje

ANYANA – děti a svět

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Donor: Česká rozvojová agentura

V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožňuje pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat multikulturní a rozvojová témata do výuky. Metodický materiál umožňuje dětem přiblížit jiné země a jejich kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi. Je složen z fotografií a krátkých příběhů o dětech z rozvojových zemí. V rámci projektu byly vybrány děti z rozvojových zemí – Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie. Část metodického materiálu věnující se Vietnamu je doplněna příběhem vietnamských dětí žijících v České republice. Každému dítěti je věnován krátký příběh a několik fotografií zobrazujících každodenní život (jak si hraje, s kým bydlí, co jí atd.). Metodický materiál je tedy složen z příběhů dětí z 9 zemí.

Součástí materiálu je i výstava, která jej vhodně doplňuje. Výstava je tvořena fotografiemi dětí, které jsou součástí metodického materiálu. I rodiče tak mají možnost zhlédnout výstavu a jejím prostřednictvím se seznámit s dětmi z rozvojových zemí.

Metodický materiál je možné si zapůjčit či zakoupit DVD – více informací na zde.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje

 

Džbán plný kultur

Realizace: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2007

Donor: Olomoucký kraj

Džbán plný kultur jsou tematické dny zaměřené na rozvojové země, ve kterých Česká republika pomáhá (Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Cílem jednotlivých dnů je seznámit žáky druhého stupně ZŠ se základními informacemi o těchto zemích, s českou zahraniční rozvojovou spoluprací, budovat v nich porozumění a toleranci k jiným národům a kulturám, společně hledat odpověď na otázku, proč pomáhat lidem v rozvojových zemích. Metodické materiály určené pro pedagogy druhého stupně ZŠ obsahují podrobně rozpracované čtyřhodinové projektové dny, pokrývají průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Využívají interaktivní metody založené především na práci ve skupině – práce s textem, jazykem, národní hry, pohybové aktivity, dramatizace, výtvarné zpracování témat, orientace na mapě, tradiční hudba, powerpointová prezentace, diskuse apod. Metodické materiály se skládají z vlastní metodiky projektového dne, pomůcek k jednotlivým aktivitám, materiálů pocházející z dané země, CD s hudbou a map.

Metodické materiály je možné si zapůjčit, případně objednat i publikaci z těchto materiálů vytvořenou. Více informací naleznete zde.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

logo-kraje

Education across the borders (Moldavsko)

Realizace: 2008

Donor: Nadace Open Society Fund Praha, Fundatia Soros – Moldova

Education across the borders byl půlroční pilotní vzdělávací projekt určený pedagogickým pracovníkům v Moldavsku, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží v jednotlivých regionech Moldavské republiky, nejchudší země Evropy.

Ve spolupráci s moldavskou organizací Prietenii Copiilor se v termínu 22. – 25. září 2008 v hlavním městě Moldavské republiky – Kišiněvě uskutečnilo školení pro pedagogické pracovníky a pracovníky místních nevládních organizací. Cílem školení bylo interaktivní formou ukázat a předat zkušenosti s využíváním moderních vyučovacích metod v ČR. Důraz byl kladen na aktivní zapojení všech účastníků a vyzkoušení si modelových aktivit. Během školení se přítomní pedagogové prakticky seznámili se zkušenostmi lektorů ARPOKu v oblasti alternativních a neformálních vzdělávacích metod.

Další součástí projektu byla týdenní studijní cesta 12 vybraných účastníků školení do ČR v listopadu 2008. Během tohoto týdenního pobytu v Praze a Olomouckém kraji moldavští zástupci navštívili neziskové organizace pracující s dětmi a problémovou mládeží, školy a dětské domovy. Součástí této cesty bylo i setkání účastníků se zástupci státní správy.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků Nadace Open Society Fund Praha a Fundaţia Soros – Moldova.

osf_praha_cz

Projekty v Srbsku

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V AUTONOMNÍ OBLASTI VOJVODINA

Realizace: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí a Olomoucký kraj

Projekt Vzdělávání a rozvoj v autonomní oblasti Vojvodina navázal na výstupy semináře uskutečněného v rámci projektu Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v autonomní oblasti Vojvodina. Kladl si za cíl podporu partnerských institucí místní správy, samoprávy a subjektů občanské společnosti. Aktivity a výstupy projektu byly zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformaci a posilování kapacit pro kvalitní správu věcí veřejných (tzv. „good governance“) a v neposlední řadě na zkušenosti České republiky s členstvím v Evropské unii.

Projekt byl realizován Olomouckým krajem ve spolupráci s ARPOKem a soukromou firmou ROSIVA Šumperk s.r.o.

Podívejte se, na čem jsme pracovali v letech 2009 a 2010.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje

BUDOVÁNÍ KAPACIT MÍSTNÍ SPRÁVY, ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A SOUKROMÉHO SEKTORU V AUTONOMNÍ OBLASTI VOJVODINA, SRBSKO

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Donor: Ministerstvo zahraničních věcí, Olomoucký kraj

Tento roční projekt Olomouckého kraje navázal na dlouhodobou spolupráci Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku. ARPOK jako partner projektu koordinoval jednotlivé aktivity projektu.

V červenci 2008 byl realizován třídenní identifikační seminář pro zástupce státní správy, soukromého a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina v Bačce Topole, nedaleko srbské Subotice ve Vojvodině. Seminář proběhl za spolupráce tří českých subjektů – Olomouckého kraje, soukromé firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. a ARPOKu.

Cílem semináře bylo rozšíření a prohloubení přímých kontaktů mezi všemi přítomnými subjekty z Olomouckého kraje a autonomní oblasti Vojvodina a zmapování potřeb jednotlivých zastoupených institucí a organizací z Vojvodiny. Dále se jednalo o možnostech spolupráce s přítomnými českými zástupci.

Další součástí projektu byla studijní cesta vybraných zástupců institucí a organizací z Vojvodiny do České republiky v říjnu 2008. Tato cesta sloužila k nalezení konkrétních možností spolupráce pro následující období a ke sdílení zkušeností českých organizací a institucí s vybranými srbskými účastníky.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje

 

Partnership for Nature (Mongolsko)

Realizace: 2007 – 2008

Donor: Rakouská rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V roce 2007 začala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje s realizací projektu Partnership for Nature (Partnerství pro přírodu), jehož cílem bylo vybudování kapacit zástupců mongolských nevládních organizací a místních komunit v oblasti ochrany přírody. Partnery projektu byly Nadace Partnerství, rakouská pobočka mezinárodní organizace Světový fond na ochranu přírody a mongolská organizace People Centered Conservation.

V říjnu 2007 navštívila Mongolsko expertní skupina z České republiky a Rakouska. Cílem návštěvy byla realizace několika seminářů v odlehlých částech Mongolska, navázání spolupráce s mongolským neziskovým sektorem a identifikace hlavních problémů, se kterými se mongolské komunity a neziskové organizace potýkají.

Projekt trval do října 2008, kdy do ČR přijeli zástupci nevládního sektoru a místních komunit, aby viděli v praxi činnost českých neziskových organizací a komunit v oblasti ochrany životního prostředí.

Projekt byl realizován za podpory programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a Rakouské rozvojové agentury v rámci programu Regional Partnership Programme.

crdc_pADA

 

Projekty na Haiti

Realizace: 2005 – 2007

Od roku 2005 do roku 2007 podporovala na Haiti místní misijní skupinu – Misijní řád oblátů Panny Marie, která má své zastoupení v místě Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic). Morálním garantem projektu byl misionář Roman Musil, který v této oblasti působil od roku 2002 a po celou dobu projektů.

Projekt se skládal ze dvou tematických oblastí.

ČISTÁ VODA

Cílem projektu bylo zajistit přístup k nezávadné pitné vodě pro místní obyvatele a tím snížit riziko onemocnění způsobené nevhodný zdrojem vody.

ADOPCE NA DÁLKU

Tento projekt vychází z tradice Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha a umožňuje vybraným dětem získat vzdělání.