Štítek: žákovské kampaně

Žákovská kampaň ochrana zvířat na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín

 V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se konaly od února do června žákovské kampaně v rámci kterých bylo úkolem žáků realizovat mini projekt, který reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje.

Zpracování vybrané akce na podporu Cílů udržitelného rozvoje bylo vždy na dané skupině a studentky z Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně se rozhodly věnovat tématu, které je jim nejvíc blízké, a to ochrana zvířat v rámci Cíle udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

A jak vypadaly kampaně z pohledu studentek?

„Před osmou hodinou ráno jsme se všechny sešly před místní základní školou a šly se představit paní ředitelce. Ta nás uvítala, ukázala nám třídy a poté jsem se rozdělily na dvě skupinky pro nižší a vyšší třídy.“

 

 

Nižší třídy

„V jednotlivých třídách jsme se dětem představily, seznámily je s problematikou o ochraně zvířat. V průběhu dopoledne jsme jim vysvětlovaly, jak se ke zvířatům chovat a seznamovaly jsme je s ohroženými živočišnými druhy a také jak by se měli chovat k jejich domácím zvířatům. Následovala ukázka s křečkem, kterého si děti mohly pohladit. Poté jsme je rozdělily v rámci třídy do menších skupinek, ve kterých jsme s nimi vyplňovaly různé tajenky a křížovky spojené s ochranou zvířat. Za odměnu dostávaly děti drobnou odměnu. Na závěr programu si děti mohly pohladit také psa z chovné stanice rodičů naší spolužačky a poslechnout si krátkou přednášku o tom, jak se chovat k pejskům, které si chtějí pohladit například na ulici. Tento program jsme realizovaly zvlášť v každé ze tříd, a to v 1.A, 1. B, 2. A. a 2. B.“

Vyšší třídy

„Na úvod jsme se žákům představily, kdo jsme a proč jsme za nimi přišly. Seznámily jsme je s tím, co je naším cílem a o čem se budeme společně během dopoledne bavit. Potom následovala diskuze s dětmi o jejich zvířátkách, které mají doma. Seznámily jsme je s tím, co mají jako děti dělat v případě že potkají potencionálně nebezpečné zvíře a nebo naopak jak se mohou postarat o zraněné zvíře v přírodě. Potom následovaly různé aktivity se psem naší spolužačky, během kterých jsme si řekly jak se starat o psa, předvedly jsme jim několik povelů a jak se ke psům správně chovat. Po názorné ukázce jsme s žáky vyplňovaly křížovky a hrály naučné hry o ochraně zvířat. Žáci dostávaly za splněnou aktivitu drobnou odměnu a nakonec jsme se věnovaly jejich otázkám. Dopolední program se konal ve třídách 3. A, 3. B, 4. A a 4. B.“

Získejte podporu na mini projekty svých žáků!

Co se bude dít?

Spolu s podporou pedagoga a koordinátora z ARPOku budou žáci ve věku 12 – 19 let tvořit kampaň, která bude reagovat na Cíle udržitelného rozvoje. Zapojený tým žáků dostane na realizaci projektu finanční podporu v maximální výši 2 500Kč.

Co je úkolem žáků?

Žáci si vyberou některé z témat začleněných v Cílech udržitelného rozvoje a sami si nastaví, čeho by chtěli jejich kampaní dosáhnout a kdo bude cílovou skupinou. Během přípravy si žáci vyzkouší vypracovat harmonogram, sestavit rozpočet v maximální výši 2 500 Kč a zajistit propagaci projektu např. přes školní Facebook, webové stránky či místní média. Akce by měla mít mimoškolní přesah a měla by oslovit i okolí Vašich žáků. Forma projektu může být různá, např. informační plakát, výstava, diskuze, prezentace či jarmark, na který pozvou rodiče, kamarády nebo třeba i lidi z jejich okolí.

Více informací ZDE.

Tato nabídka je omezená pouze pro 10 škol, v případě zájmu přihlaste svoji školu prostřednictvím Google formuláře do 8. 2. 2019. Následně se Vám ozveme, domluvíme se na osobní schůzce či skype konzultaci, kde odpovíme na Vaše dotazy a dovysvětlíme další detaily.

Projekt „Global Issues – Global Subjects” podporuje pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů s důrazem na Cíle udržitelného rozvoje OSN.  Projekt nemíří jen na pedagogy, jeho dalším cílem je aktivizace žáků. Proto se zaměřuje i na podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globální témata a chtějí o nich vzdělávat své okolí.

V Olomouci se diskutovalo o udržitelnosti měst a obcí

V rámci letošního Týdne globálního vzdělávání se konala v Olomouci 4. prosince panelová diskuze na téma „Mysli globálně, jednej lokálně!“  

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí, jakožto jeden z Cílů udržitelného rozvoje. Žákovské týmy ze zapojených škol měly během podzimu realizovat kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?”

S podporou ARPOKu se uskutečnilo 8 žákovských kampaní na 5 školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Žákovské kampaně na Základní škole Fryčovice se věnovaly třídění odpadu. Žáci uskutečnili dotazníkové šetření, v rámci kterého zjišťovali spokojenost obyvatel s dostupností kontejnerů na tříděný odpad. Více o kampaních ze Základní školy Fryčovice ZDE.  Na Základní škole v Ptení se žáci z kroužku Světové školy věnovali upcyklaci nepotřebných materiálů. Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2 se věnovala kvalitě životního prostředí u nich ve městě. Žáci ze Základní a mateřské školy L. Janáčka, Hukvaldy p.o se věnovali plýtvání potravinami kampaně a na Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095 se věnovali otázce nerovnosti.

V rámci panelové diskuze měli žáci příležitost svou kampaň představit hostům panelové diskuze a dalším zapojeným školám. S experty na danou problematiku diskutovalo 55 žáků, pedagogů a asistentů ze zapojených škol. Pozvání do panelové diskuze přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy Udržitelný Palacký.

Letošní Týden globálního vzdělávání jsme propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues –  Global Subjecst. Cílem obou projektů a žákovských kampaní je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Panelová diskuze byla podpořena ze zdrojů EU v rámci kampaně Česko proti chudobě 2018 a Udržitelná Evropa pro každého v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 

Panelová diskuze v rámci Týdne globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání s podtitulem „Mysli globálně, jednej lokálně!“ se konal 19. – 25. listopadu. My jsme letošní ročník propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues – Global Subjects. S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním ročníku se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvořily kampaň, která reagovala na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stalo lepším místem pro život?” Zapojené školy se zaměřily například na třídění odpadu, znovuvyužití jinak nepotřebných materiálů, životní prostředí nebo možnosti občanské participace.

Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracovali, dozvídali se nové informace a kriticky o nich přemýšleli a diskutovali.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy se budou účastnit panelové diskuze s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

Cílem Týdne globálního vzdělávání je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Již po páté se do celoevropské iniciativy Týden globálního vzdělávání zapojila řada neziskových organizací: ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE, Charita ČR, INEX-SDA, NaZemi, Středisko ekologické výchovy SEVER, Jeden svět na školách – Člověk v tísni a Varianty – Člověk v tísni.

 

Týden globálního vzdělávání: Mysli globálně, jednej lokálně!

Již pátým rokem se ARPOK spolu s dalšími českými neziskovými organizacemi zapojil do Týdne globálního vzdělávání.

S podporou ARPOKu se do letošního ročníku s podtitulem “Mysli globálně, jednej lokálně!” zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním Týdnu globálního vzdělávání se zapojené školy zaměřují na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy tvoří kampaň, která reaguje na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život?“

Letošní Týden globálního vzdělávání jsme propojili s našim mezinárodní projektem Global Issues –  Global Subjecst. Cílem obou projektu a žákovských kampaní je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy jsou srdečně zváni na panelovou diskuzi s odborníky, která se bude konat 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze budou mít žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!

Zapojte své žáky do Týdne globálního vzdělávání!

Týden globálního vzdělávání s letošním tématem “Mysli globálně, jednej lokálně” se bude konat 19. – 25. listopadu 2018. ARPOK Vám nabízí podporu pro realizaci žákovských kampaní a účast na panelové diskuzi! Zapojte se již do 5. ročníku v České republice!

Cílem Týdne globálního vzdělávání s letošním tématem „Mysli globálně, jednej lokálně“ je žáky přimět k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa. Chceme podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní je oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracují, dozvídají se nové informace a jsou schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat.

Více informací o kampani a zapojení ZDE.

Přihlásit ZDE.

  • 1
  • 2