Teachers as change agents for sustainable development

Realizace: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021

O projektu:

Projekt mapuje, jakým způsobem jsou do výuky budoucích učitelů na univerzitách začleňovány přístupy globálního rozvojového vzdělávání. Cílem je popsat situaci ve výuce a na základě dobré praxe navrhnout možnosti, které by pomohly vzdělávání budoucích učitelů posunout ještě více směrem k začleňování témat udržitelného rozvoje do jejich praxe.

Projekt vychází z principů participativního výzkumu, kdy se na popisu situace podílí samotní protagonisté vzdělávacího procesu a sami mají možnost designovat proces výzkumu.

Časová osa projektu:

 • Příprava výzkumu a mezinárodní ukotvení problematiky | prosinec 2020 – duben 2021
 • Realizace participativního výzkumu | květen – červen 2021
 • Vzájemná výměna národních výstupů| červen 2021
 • Formulace doporučení v rámci národního i V4 kontextu | červenec – září 2021
 • Šíření a prezentace projektových výstupů | září – listopad 2021

Samostatné webové stránky projektu: www.teachers4sd.org

Kontaktní osoba: Ondřej Klímek (ondrej.klimek@eshop.arpok.cz)

Donor: Visegrad Fund

Cesta do hlubin GRV

Realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Johana Krajčírová (johana.krajcirova@eshop.arpok.cz)

O projektu:

Pro všechny pedagogy, kteří se globálnímu rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují globální témata do své výuky a podporují své žáky v lokálních aktivitách s globálním přesahem, je zde projekt „Cesta do hlubin GRV“.

Projekt pomocí kombinace atraktivních a dostupných vzdělávacích forem – webináře, semináře, sdílení dobré praxe, workshopů a streamů pro širokou veřejnost – otevírá pedagogům možnost rozvíjet se v náročnějších oblastechvzdělávání, pracovat s nástroji pro výuku GRV a zároveň otevírat prostor k tomu, aby bylo GRV nejen součástí výuky, ale i běžnou součástí života školy a žáků samotných.

Co se v projektu aktuálně děje?

Série webinářů pro pedagogy představuje následující témata:

 • GRV a mezipředmětové vazby
 • Globální témata digitálně a nedigitálně
 • Celoškolní přístup ke GRV

 


GRV a mezipředmětové vazby

 

Sdílení dobré praxe – prezenční seminář nabídne:

 • možnost se setkat a sdílet společně výstupy GRV výzev ze série webinářů a další zkušenosti se začleňováním GRV do výuky. Součástí semináře budou workshopy, inspirace od lektorů GRV a další.

Streamy

 • Živé streamy představí problematiku GRV z pohledu 6 osobností z různých sfér společnosti, které budou prezentovat svůj osobní pohled a přístup ke GRV a globálním tématům.

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022, zapojení škol od února 2021

O projektu:

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

Do projektu je zapojeno 12 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Jednotlivé školní žákovské týmy i učitelé během jednotlivých aktivit projektu pracují s globálními tématy. Jejich cílem je připravit a zrealizovat kampaně, které reagují na aktuální problémy místních komunit a mají globální přesah. Žáci absolvují např. také workshopy a učitelé vzdělávací semináře. Každý rok se v Olomouci zúčastní i soutěže a panelové diskuze.Projekt podporuje mezipředmětové vazby a jeho partnerem je Knihovna města Olomouce.

Co účast v projektu přináší zapojeným školám:
Školy se zviditelňují tím, že aktivně začleňují globální témata do výuky a jejich žáci spolu s učiteli realizují akce pro veřejnost. Žáci získané informace a dovednosti využijí v dalších výukových předmětech. Pedagogové zvyšují své odborné znalosti a sdílí know-how s kolegy, vznikají mezipředmětové vazby a prohlubují se pracovní vztahy.

Žákovské kampaně/akce pro veřejnost zapojených škol v roce 2021:

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 – téma „V ohrožení“

 • Hodiny pro spolužáky – V dubnu a květnu 2021 všichni žáci gymnázia kromě maturantů absolvovali vzdělávací hodiny o ohrožených druzích zvířat, které připravil a vedl žákovský tým. Lekce obsahovala např. počty organismů na Zemi, šesté masové vymírání, IUCN, červený seznam.
 • Charitativní cyklojízda – V květnu 2021 se uskutečnila sportovní cyklistická výzva, kdy studenti a učitelé najížděli kilometry na kole a za každé 2 km přispěli díky sponzorům 1 Kč na projekt ZOO Zlín 4NATURE. Žáci a učitelé ujeli 5448 km a do ZOO Zlín bylo posláno 2 724 Kč.
 • Stezka o ohrožených zvířatech – Žáci vytvořili informativní stezku o ohrožených druzích zvířat a instalovali ji kolem rybníka v Kojetíně, ke zhlédnutí byla od 4. do 23. června 2021.
 • Charitativní aukce uháčkovaných zvířátek – Studenti zorganizovali od 1. do 10. června 2021 aukci háčkovaných zvířátek, kdy vybrali přes 14 500 Kč. Díky tomu podpořili organizaci starající se o mořské želvy na Borneu a zároveň chtějí adoptovat ohrožené zvíře chované v české ZOO.
 • Informační video – 10 ZOO – žáci kontaktovali 10 zoologických zahrad v ČR a vytvořili informativní video o tom, jak je možné je podpořit.
 • Prezentace projektu na konferenci GRV – 24. srpna 2021 žáci budou prezentovat projekt na Konferenci globálního rozvojového vzdělávání, kterou pořádá ARPOK, o. p. s.

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace – téma odpady

 • Název akce: Malá pomoc, velká pomoc
 • Žákovský tým uspořádal 15. června 2021 dopoledne pro žáky MŠ a 16. června 2021 dopoledne pro mladší žáky 1. stupně ZŠ. Během akce žáci plnili úkoly na různých stanovištích, tématem byly odpady, obaly a nadměrná spotřeba. Účastníci si například vyrobili kytičku z ruliček od toaletního papíru, vyzkoušeli si překážkovou dráhu z PET lahví, plechovek a třídili jednotlivé odpadky do připravených nádob na papír, plast a sklo. Tým žákovské kampaně  během června monitoruje stav třídění odpadu v obci a to, jak rychle se místní kontejnery na odpad naplní. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou odpadů a zmapovat současnou situaci týkající se vývozu odpadů v obci.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace – téma plýtvání potravinami a odpovědná spotřeba

 • Název akce: Kam s ním?
 • Cílem kampaně je informovat žáky školy, jejich rodiče a veřejnost o množství vyhazovaného jídla ve školení jídelně a o možnostech řešení. Žákovský tým pro rok 2021 vytvořil informační výstavu, která je ke zhlédnutí od 8. do 30. června 2021 před budovou školy. Motivací pro žáky bylo alarmující množství jídla (přibližně 300 kg měsíčně), které se ve školní jídelně nezkonzumuje. Žákovský tým chce tímto způsobem motivovat spolužáky ke změně a odpovědné spotřebě. Výstava vysvětluje, proč by se nad touto problematikou žáci měli zamyslet. Od podzimu 2021 pak žákovský tým bude na projektu dále pracovat, kdy dalším cílem je příprava kampaně pro získání zdrojů na miniprasátka do školy (realizace 2022).

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace – téma třídění odpadu

 • Žákovský tým se zabýval problematikou odpadů, recyklace a tříděním odpadů s přesahem na globální problémy(např. plast v mořích). Pro mladší spolužáky ze školní družiny zrealizoval 17. června 2021 tým interaktivní program toto téma. Žáci absolvovali jednotlivá stanoviště s úkoly, kdy se zábavnou formou seznámili především s důležitostí třídění odpadu, jak jej správně a do jakých kontejnerů třídit. Dále se v září zrealizuje před budovou školy informační kampaň s výstavou na toto téma. Cílem akcí je informovat žáky školy a jejich rodiče o problematice třídění odpadů a motivovat je ke změně chování.

Základní škola a Mateřská škola Ptení, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí

 • Název kampaně: Výzva ke Dni Země 22. 4. 2021
 • Žákovský tým vymyslel pro své spolužáky ze školy čtyři jarní výzvy, na které žáci mohli reagovat a dokumentovat je podle vlastní fantazie. V první výzvě si žáci vyzkoušeli více šetřit vodou a elektřinou, obědvali v přírodě, byli pár hodin offline a šili látkové tašky. Ve druhé výzvě se z žáků stali malí kutilové. Vyráběli krmítka a budky pro ptáky, hmyzoviště, pítka pro hmyzáky, hmyzí domečky, lojové koule, mandaly z přírodnin a ti nejmenší stavěli skřítkům krásné domky. Ve třetí výzvě vyrazili žáci do přírody a pozorovali probouzející se jaro a jejich oblíbená místa v okolí. Zasadili semínka rostlin, starali se o ně a všímali si, jak rostou. Čtvrtá výzva byla zaměřena na ochranu a péči o naši planetu. Byla zahájena ke Dni Země. V areálu školy byla vytvořena stezka plná rébusů a hádanek souvisejících s přírodou a naší planetou. Z výsledných materiálů od žáků jako jsou fotky, básně, příběhy atd. tým vytvořil knihu, kroniku, která byla vystavena v květnu v areálu školy.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace – téma principy FairTrade a spravedlivého obchodu

 • Cílem žákovského týmu bylo informovat spolužáky i veřejnost o principech spravedlivého obchodu a získat finanční příspěvek na projekt společnosti Člověk v tísni s názvem Postavme školu v Africe. Žákovský tým připravil prezentaci o fairtradu a v jednotlivých třídách vysvětloval jeho smysl a to, jak se žáci mohou do kampaně zapojit. Všichni žáci vyráběli rukodělné výrobky např. mýdla, svícny, přívěšky na klíče, náušnice a náhrdelníky, malovali na kameny a šili panenky. Pro vytváření používali žáci recyklované a přírodní materiály. Všechny výrobky byly vystaveny ve školní tělocvičně, škola byla v den charitativní výstavy 28. května 2021 otevřena jak rodičům, tak veřejnosti. Akce vyvolala ve škole velké nadšení a tým nakonec získal částku 3 000 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6, příspěvková organizace – téma udržitelné spotřební chování

 • Název: Sáčková kampaň 24. 6. 2021
 • Žákovský tým se pro tento rok rozhodl nabídnout spolužákům i veřejnosti alternativu – textilní sáčky na nákup pečiva, ovoce a zeleniny ušité ze záclon. Jejich cílem je informovat spolužáky i veřejnost o problematice plastového odpadu na příkladu mikrotenových sáčků a o možnostech udržitelného spotřebního chování. Tým nejprve oslovil rodiče žáků a přátele o darování záclon a také je požádal o šití pytlíků. Do výroby látkových sáčků se zapojili také žáci 2. stupně. Ke kampani žáci vytvořili i informační letáky, které budou v Ostravě spolu se sáčky 24. června 2021 rozdávat.

Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace – palmový olej, 17. 6. 2021

 • Žákovský tým se zaměřil na problematiku palmového oleje, kdy žáci formou prezentace v rámci zahradní slavnosti a výzvy informovali občany a žáky školy o vlivu používání palmového oleje na životní prostředí a na životy lidí v jihovýchodní Asii. Cílem prezentace je přimět k zamyšlení a pochopení, proč je důležité snížit spotřebu palmového oleje. Tým vytvořil také deskovou hru s touto tematikou a vyhlásil výzvu „Omezte ve svém životě, alespoň na jeden týden používání palmového tuku“    Žákovský tým také uspořádal anketu o povědomí místních obyvatel o problematice palmového oleje v potravinách apod.

Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí, biodiverzita, sázení stromů, voda, naučná stezka kolem místního rybníku. Výroba látkových tašek.

 • Kampaň pro veřejnost se uskutečnila na konci června 2021. Byla zaměřena na význam vody a stromů  v krajině, její zadržování a biodiverzitu s tím spojenou. Žákovský tým vytvořil naučnou stezku kolem místního rybníka a byla vysázena nová alej stromů v obci. Žákovský tým spolupracuje na přípravě zmíněných aktivit s Obecním úřadem Maleč a místním zemědělským družstvem.
 • V rámci tématu ochrany přírody žáci navázali také spolupráci s místními potravinami  a bezobalovým obchodem, které nabízí občanům místo plastových tašek tašky látkové, které ušili učitelé a rodiče žáků.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín – téma vody

 • Kampaň bude zrealizována v září, kdy žákovský tým bude spolužáky a veřejnost informovat o problematice využití šedé vody v domácnostech a ve škole – ukáže možnosti jejího využití např. zalévaní stromů v okolí školy šedou vodou. Cílem kampaně je informovat o tomto fenoménu.

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 – témata udržitelná móda, pomoc lidem s handicapem

 • Akce bude zrealizována 22. září 2021 a jejím cílem bude seznámit studenty a veřejnost s dopady výroby oblečení na životní prostředí a s možnostmi, jak tyto dopady mírnit. Žákovský tým chce také podpořit sbírku organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Žákovský tým tvoří plakáty, které veřejnosti sdělí informace, jak se například vyrábí tričko či jeansy, výstava bude k vidění v Knihovně města Olomouce.  Dne 22. září 2021 se žákovský tým připojí k akci pro širokou olomouckou veřejnost. Bude ji pořádat v rámci charitativní sbírky Zasukované tkaničky společně se spolkem Trend vozíčkářů Olomouc na olomouckém Horním náměstí. Součástí akce je plánována také malá módní přehlídka modelů, které vytvoří žáci z vyřazeného oblečení.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace – téma: Cíle udržitelného rozvoje

 • Žákovská akce pro veřejnost bude zrealizována v září, jejím cílem je informovat o vybraných Cílech udržitelného rozvoje formou kalendáře 2022 a výstavou. Kalendář bude přibližovat 12 vybraných Cílů udržitelného rozvoje v obrazech. Cílem je ukázat veřejnosti, jak jednotlivé cíle vidí žáci (6. a 7. třída bude ztvárňovat cíle kresbou + malbou, 8. a 9. třída pak akční tvorbou a fotografiemi).

Letáček k projektu v PDF

V projektu realizujeme tyto aktivity:

 • Série seminářů pro zapojené školy
  • realizace: 18. 3. 2021 (online), 20. 5. 2021 (online), 26. 10. 2021(prezenčně)
  • únor, červen 2022

Celkem 5 jednodenních setkání, obsah a témata seminářů: zapojení globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) do života školy, dále co je GRV, aktivní občanství, cíle výuky a zpětná vazba, metody aktivního učení a kritického myšlení, jak zorganizovat školení pro sborovnu.

 • Praktické ukázky na školách
  • květen, červen 2021 – 1. ukázka – bylo zrealizováno 14 workshopů, účastnilo se jich ze 6.-9. ročníků
  • listopad prosinec 2021, leden 2022 – 2. ukázka
  • březen, duben, květen 2022 -3. ukázka

Na zapojených školách proběhnou praktické ukázky GRV ve výuce/workshopy, 2 workshopy vedené externími lektory na 2 témata – 1. GRV, 2. práce s informačními zdroji a kritické myšlení. Témata workshopů: témata gender, propojenost světa a plýtvání potravinami. Po skončení ukázek budou přihlížející učitelé diskutovat, o tom, jak výuka probíhala, jaké metody práce byly využity atd. Následně se bude konat ještě 1 workshop realizovaný samotnými učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu).

 • Školení pro sborovnu
  • říjen-prosinec 2021,
  • leden, únor 2022

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizují pro své kolegy školení, kde jim představí zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou semináře pro sborovnu je provedou lektoři ARPOKu.

 • Žákovské akce (kampaně)
  • duben – září 2021,
  • březen – duben 2022

Na každé škole vznikl žákovský tým o min. počtu 4 žáků, který se podílí na realizaci žákovské kampaně globálního občanství. Úkolem týmu je za supervize učitele realizovat v průběhu projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. Hlavním tématem kampaní je agenda OSN – Cíle udržitelného rozvoje. Po každém kole kampaní bude vyhlášena soutěž. Během realizace kampaní rozvíjí žáci kritické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a interpretovat je širokému publiku, diskutovat a spolupracovat.

 • Žákovská soutěž a panelová diskuze
  • 7. 10. 2021
  • červen 2022

V průběhu projektu se uskuteční 2 žákovské soutěže, do kterých budou nominovány všechny kampaně realizované žáky. Během jednodenního setkání je představí před porotou, vysvětlí, co bylo jejich cílem a záměrem. Odprezentují, co nového se naučili a jaká pozitiva či negativa jim projekt přinesl. Součástí akce bude také panelová diskuze na nejvíce v kampaním frekventové globální téma

 


Active Citizenship in Global Context

We live in a global age. Events on one side of the globe affect events on the other and vice versa. We are forced to think critically about the information we receive, to argue, take positions and actions. We must look for solutions that are sustainable and promote global responsibility. We are convinced that teachers can develop these skills in pupils and thus help shape a competent civil society. This project provides tools that help teachers include these methods and topics in their teaching. The project also supports pupils’ active citizenship initiatives by running awareness-raising campaigns.

 


 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.

Za podporu našeho projektu děkujeme Nadačnímu fondu pomozme dětem žít lépe a firmě Edhouse s. r. o.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

 

 

Global Issues – Global Subjects

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 (prodlouženo do 31. 3. 2021)

O projektu:

Projekt “Global Issues – Global Subjects” je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí.

Projekt volně navazuje a rozšiřuje aktivity z projektu World-Class Teaching project  který byl v letech 2013-2015 podpořen Evropskou komisí a byl realizován v Polsku, Rakousku a Velké Británii.

____________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Cílem projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů (zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako migrace, klimatická změna, chudoba a nerovnost atd.).

Projekt je zacílen na začleňování těchto témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty, s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země.

____________________________________________________________________

1. Žákovské kampaně

 • Podívejte se s námi na video o žákovských kampaních – ZDE.

 

 

 

 

 • Celkem 32 úspěšně realizovaných žákovských kampaní, do kterých se zapojilo více než 200 žáků 
 • Žáci vymysleli a uskutečnili spoustu zajímavých kampaní, jejichž jednotícím prvkem byla snaha přispět k naplnění Cílů udržitelného rozvoje. Jakou oblast si vyberou a jakým způsobem svou kampaň pojmou, bylo pak čistě na nich samotných. Někteří zvolili realizaci osvětové kampaně ohledně problematiky plastových odpadů, další realizovali vzdělávací a zábavné programy pro děti z dětských domovů či seniory v pečovatelských domech, jiné kampaně se věnovaly problematice jídla – plýtvání jídlem, zdravé stravě či férovým potravinám a v neposlední řadě patřila mezi jedno z témat i problematika vody. Žáci natáčeli dokumentární snímek, zabývali se možností filtrování vody v jejich škole či čistotou vody v celé obci.

  Úkolem zapojených žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh toho, co budou v rámci dělat, a to včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem také bylo, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

  Na ukázky kampaní se podívejte zde a zde.

  Žáci měli možnost své výsledky i vzájemně sdílet a to na tematických konferencích, kterých se celkem zúčastnilo více než 150 žáků a několik zajímavých hostů. Konference proběhly 13. 6. a 3. 12. 2019 v Olomouci a již dříve se měli žáci možnost zúčastnit panelové diskuze v rámci týdne globálního vzdělávání (2018). Praktické zkušenosti předaly žákům například Mladé delegátky OSN Barbora Antonovičová a Alžběta Filipková, své aktivity pro spolek Udržitelný Palacký představila Helena Škrdlíková. Blíže ke konferencím se podívejte zde. 

 • K podpoře kampaní vzniklo i několik tištěných materiálů, které je možné využít se žáky jak při výuce, tak při organizaci vlastních kampaní. Jedná se například o plakáty s tématy Cílů udržitelného rozvoje – zde. Dále vzniklo shrnutí příkladů dobré praxe z realizace žákovských kampaní a vznikla brožurka „Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?“, kde žáci naleznou konkrétní tipy k tomu, jak kampaň zorganizovat (ke stažení zde).

 

2. Blended – learning

 • V rámci projektu GIGS proběhl 2 x inovativní blended learningový kurz. Blended learning kombinuje online výuku s prezenčním setkáním, které se v našem případě uskutečnilo v Olomouci. Oba kurzy absolvovalo 29 účastníků z řad pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz byl zaměřen na práci s globálními tématy především v hodinách matematiky, občanské výchovy a českého jazyka. 
 • Kurz představil účastníkům Cíle udržitelného rozvoje a možnosti, jak je využít v rámci výuky. Také se zaměřil do hloubky na vybraná témata, která mohou být považována i za citlivá jako klimatická změna gender či migrace. Online část kurzu trvala 9 týdnů, účastníci plnili celkem 38 drobných úkolů a také 3 velké závěrečné a ukončili své studium tvorbou vlastní výukové lekce. 

 

3. Metodiky

 • Na podzim 2019 vznikly 3 nové metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky konkrétních předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd
 • Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích. V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit napsat své komentáře
 • Publikace zpracovávala od dubna 2018 skupina 7 pedagogů a 3 GRV expertů. Během podzimu prošly všechny aktivity testováním na školách a následné reflexe byly zapracovány do publikací.
 • Publikace v elektronické odobě najdete ke stažení na následujících odkazech:
 • V říjnu 2018 vznikla nová příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání, která je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. Příručka představuje hlavní koncepty globálního rozvojového vzdělávání – témata, kompetence, postoje a hodnoty, se kterými GRV pracuje. Přináší také tipy, jak pracovat s citlivými globálními tématy. Příručka je ke stažení – ZDE.
 • Soubor publikací projektu Global Issues – Global Subjects doplňuje publikace Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, která představuje soubor lekcí, které se zaměřují na změny postojů žáků – ke stažení zde.


4. Semináře a workshopy

 • S propojením globálních témat a konkrétních předmětů pracují workshopy a semináře projektu Global Issues – Global Subjects.  Pedagogové se seznamují nejen s vybranými globálními tématy – včetně těch citlivých jako jsou gender či klimatická změna, ale propojují je formou práce s aktivitami z vybraných předmětů. Semináře jsou určeny především pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ. Semináře pracují s metodikami do OV, M, ČJ a dalšími projektovými materiály.

  Semináře probíhají interaktivní formou od jara 2020. Došlo i k jejich realizaci v online podobě a celkově se jich zúčastnilo 141 učitelů. 

 

5. Výzkum

 • Cíle výzkumu byly obecně zmonitorovat potřeby učitelů ve vztahu k výuce GRV témata a zjistit konkrétně, co by pedagogům pomohlo kvalitně tato témata vyučovat a zároveň, co brání začleňování témat a konceptů GRV do výuky. Zjištění a pochopení těchto aspektů výuky GRV poslouží k přípravě dalších vzdělávacích aktivit a materiálů.  Výsledky výzkumu potřeb pedagogů v oblasti GRV – ke stažení ZDE

6. Mezinárodní spolupráce a partneři

 • Rok 2020 není nakloněn mezinárodním setkáním, proto se koordinátoři projektu GIGS přesunuli do online prostředí. Komunikují pravidelně formou skype a zoom konferencí a sdílí aktuální výstupy projektu a jak se s nimi vypořádat v online prostředí.
 • V posledních říjnových dnech 2019 proběhlo mezinárodní setkání partnerů v severofrancouzském Lille. Cílem bylo sdílet konkrétní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, což zahrnovalo například vyzkoušení si úkolů z blended learnigových kurzů, seznámení se s problematikou klimatické změny prostřednictvím aktivity “klimatická koláž” nebo s obchodováním v senegalské vesnici, což patří k výukovým programům partnerské organizace Le Partenariat, která toto setkání hostila.

 

 • Ve dnech 4. 2. – 6. 2. 2019 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Lublani, kdy se aktéři školili v tvorbě dlouhodobých vzdělávacích kurzu, jejichž výsledkem jsou probíhající blended – leaningové kurzy ve všech partnerských zemích. 
 • Ve dnech 4. 11 – 7. 11. 2018 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Trnavě, během kterého měli zapojení pedagogové příležitost sdílet průběh vytváření lekcí do předmětů matematika, čeština a občanská výchova/základy společenských věd s ostatními pedagogy z partnerských zemí. Během setkání si mohli pedagogové vyzkoušet aktivity do hodin a práci s různými metodami.

____________________________________________________________________

PROJEKT JE REALIZOVÁN V PĚTI FÁZÍCH

Ve fázi 1 je vytvářen metodologický rámec, jehož cílem je ukázat, jak je možné začlenit globální témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Tento rámec bude v podobě stručné a praktické brožury představován pedagogům i dalším aktérům, kteří působí ve vzdělávání. Zároveň bude realizován výzkum, jehož cílem je zmapovat potřeby pedagogů, aby je mohl projekt naplňovat.

Ve fázi 2 budou v úzké spolupráci s pedagogy vyvíjeny metodické materiály k usnadnění výuky aktuálních a někdy obtížně uchopitelných témat globálního vzdělávání ve vybraných předmětech (v ČR se jedná o M, ČJ, OV/ZSV). Aktivity do výuky budou vytvářeny pracovními skupinami složenými z pedagogů a expertů na globální témata a na globální vzdělávání a následně budou pilotovány ve vyučovacích hodinách, dopracovány a vydány v elektronické i tištěné podobě.

Ve fázi 3 půjde o rozvoj dovedností pedagogů  zvláště o zvyšování kompetencí, které jsou potřebné pro výuku globálních témat (prostřednictvím seminářů a také e-learningu, jenž bude založený na praktické činnosti, tedy na začleňování globálních témat do výuky a následné reflexi této praxe a na poskytování podpory formou mentoringu).

Fáze 4 se bude zaměřovat na podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globálních tématech vzdělávat své okolí. Žáci budou podporováni externími mentory v realizaci vlastních vzdělávacích akcí a zároveň se bude pracovat na zlepšování jejich dovedností. Žáci i pedagogové se budou navíc učit s pomocí speciálně vyvinutých nástrojů vyhodnocovat dopad své snahy na okolí. Pro skupiny žáků i jejich pedagogy budou k dispozici workshopy, materiály a na závěr budou příklady dobré praxe a zkušenosti sdíleny na závěrečné konferenci.

Cílem fáze 5 je vybudovat prostředí, které bude učitele podporovat v jejich práci v oblasti začleňování globálních témat do výuky. Proto budou realizovány vzdělávací workshopy pro ředitele škol a pro vedoucí pracovníky institucí, které zajišťují vzdělávání a přípravu pedagogů. Neziskové organizace, pedagogové i další aktéři činní ve vzdělávání se nakonec setkají na národní a mezinárodní konferenci, kde proběhne sdílení materiálů, zkušeností a příkladů dobré praxe napříč zapojenými evropskými zeměmi a budou představeny veškeré výstupy projektu, aby mohly být dále využívány a šířeny.

Dalšími partnerskými organizacemi jsou:

KONTAKTNÍ OSOBY:

Johana Krajčírová – johana.krajcirova@eshop.arpok.cz

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a žákovské kampaně byly podpořeny také z prostředků US Embassy Prague.

 

 

GET UP and GOALS!

Realizace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2021

Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích.

V Česku jej ARPOK implementuje ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.


CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE?

 • Učitelé společně s žáky plánují akce ke zvýšení povědomí o tématech cílů udržitelného rozvoje v místní komunitě
 • Připravujeme učebnici Světové dějiny lidstva, která propojuje historii a globální témata
 • Připravujeme hodnotící nástroj pro školy

VŠECHNY INFORMACE O PROJEKTU SE DOČTETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GETUPANDGOALS.CZ 

SLEDUJTE I FACEBOOK PROJEKTU


Základní informace o projektu:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.

Projekt se věnuje sedmi klíčovým oblastem:

 • tvorba výukových materiálů s tematikou udržitelného rozvoje a SDGs v rozsahu 2-3 učebních jednotek. Cílem je umožnit začleňování těchto témat do různých školních předmětů a vytvořit také mezipředmětové vazby.
 • profesní rozvoj pedagogů formou seminářů pro posílení jejich motivace, získání potřebných dovedností a seznámení se s novými metodikami a výukovými lekcemi. Pedagogy je třeba připravit (obsahově i metodiky) pro kvalitní zahrnutí problematiky SDGs do výuky.
 • budování povědomí o projektových aktivitách i mimo školu – otevřít prostor školy veřejnosti a více informovat o tom, co škola dělá a jak pracuje s tématy SDGs.
 • vytvoření nástroje pro hodnocení aktivit – zatím neexistuje nadnárodní hodnotící systém pro evaluaci efektivity začleňování globálních témat do výuky v oblasti učebních výstupů a změn chování.
 • aktivní zapojení žáků a studentů – týmy studentů vytváří vlastní projekty, které mají vést k aktivnímu občanství a osvětě o SDGs.
 • spolupráce s rodinami a místní komunitou – snaha zapojit je do školních aktivit zvyšuje potenciál pro osvětu v problematice SDGs.
 • zapojení dalších aktérů do projektu – pro efektivní osvětu je potřeba vytvořit síť dalších aktérů jako jsou např. vedení školy a zřizovatel, místní samosprávy, místní soukromé subjekty a sdružení, další školy, univerzity, ministerstva školství aj.

Zapojené školy

Co školy svým zapojením získají?

 • možnost účasti na mezinárodním semináři 
 • finanční ohodnocení pro pedagogy
 • finanční podporu pro žákovský/studentský tým
 • školení pro pedagogy i žáky – témata migrace, klimatická změna, rovnost pohlaví
 • novou metodiku a metody hodnocení, možnost pilotovat výukové lekce
 • certifikát o účasti na projektu
Dalšími partnerskými organizacemi jsou:
Kontaktní osoby:

Lenka Pánková lenka.pankova@eshop.arpok.cz

 

Další informace o projektu:

CISP – v italštině – http://www.cvm.an.it/get-and-goals/

(volně přeloženo do češtiny z nástroje google translator https://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.cvm.an.it%2Fget-and-goals%2F&edit-text=&act=url )

CISP –  v italštině – http://developmentofpeoples.org/news/get-up-and-goals-global-education-time-an-international-network-of-learning (volně přeloženo do češtiny z nástroje google translator https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fdevelopmentofpeoples.org%2Fnews%2Fget-up-and-goals-global-education-time-an-international-network-of-learning

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury.

 flag_yellow_low

Světová škola

Realizace: září 2015 – doposud

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Ondřej Klímek (Ondrej.Klimek@eshop.arpok.cz)

 

Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně.

Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Titul Světová školy získaly ve spolupráci s ARPOKe tyto školy: