Štítek: Projekt

Tipy z projektu Get up and Goals!

S koncem února uzavíráme 3letý projekt Get up and Goals! a rádi bychom se s Vámi podělili o materiály, které jsme vytvořili a jsou volně dostupné.

Pedagogové, kteří se zapojili do projektu, získali odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Zároveň pomáhali aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.
 
Věříme, že si najdete chvilku podívat se, co v rámci projektu vzniklo a čím se můžete inspirovat. 
 

Východiska témat

Pro každé téma (klimatická změna, gender, mezinárodní nerovnost a migrace)  byl vypracován nástroj, který učitele povede k výběru obsahu, učebních cílů a k výběru konkrétních lekcí. Východiska jednotlivých témat najdete ZDE. Tématu se můžete věnovat v celé šíři, či se pouze zaměříte na část Vámi vybraného globálního tématu.
 

Lekce

Připravili jsme sady lekcí ke čtyřem globálním tématům: změna klimatu, gender, mezinárodní nerovnost, migrace. Každá sada se opírá o „východiska tématu“ a skládá z několika lekcí. Můžete si vybrat pouze část sady, či ji odučit celou. Zálěží na Vaší chuti a možnostech.
Lekce jsou k dispozici online ZDE. Na stejném odkaze najdete i manuál, který krok za krokem popisuje, jak jsme v projektu s lekcemi pracovali. Inspirujte se!
 

Školení pro sborovny

Přemýšlíte, jak s kolegy ve škole sdílet Vaše zkušenosti ze zajímavých seminářů? Můžete proto vyzkoušet i tzv. peer learning (školení pro sborovny). Učitelé a učitelky z 10 škol zapojených do projektu je připravili pro své kolegy a kolegyně. Více informací najdete ZDE.
 

Žákovské projekty

Důležitou součástí globálního rozvojového vzdělává je kromě výuky o tématech udržitelného rozvoje také aktivní občaství a osobní angažovanost ke globálním tématům. Proto jsme podpořili aktivní přístup žáků formou školních miniprojektů.
Ve všech zapojených školách vznikly skupiny aktivních žáků, kteří ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 zrealizovali osvětové školní miniprojekty. Inspiraci najdete ZDE.
 

Učebnice Světové dějiny lidstva

Chcete učit o historii v souvislostech s globálními tématy? Hledáte propojení dějepisu s dalšími předměty?
Představujeme učebnici dějepisu Světové dějiny lidstva, která ukazuje globální témata (migrace, klimatická změna, mezinárodní nerovnosti a gender) v historických souvislostech. První díl učebnice je k dispozici online, druhý a třetí díl bude k dispozici také online do konce února.  
K učebnici jsme vytvořili metodickou příručku, která obsahuje 45minutové lekce do výuky různých předmětů na 2. st. ZŠ a SŠ. Cílem příručky je zjednodušit učitelům práci s učebnicí.
 
V případě dotazů kontaktujte Lenku Pánkovou – lenka.pankova@eshop.arpok.cz.

Global Issues – Global Subjects

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 (prodlouženo do 31. 3. 2021)

O projektu:

Projekt „Global Issues – Global Subjects“ je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí.

Projekt volně navazuje a rozšiřuje aktivity z projektu World-Class Teaching project  který byl v letech 2013-2015 podpořen Evropskou komisí a byl realizován v Polsku, Rakousku a Velké Británii.

____________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Cílem projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů (zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako migrace, klimatická změna, chudoba a nerovnost atd.).

Projekt je zacílen na začleňování těchto témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty, s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země.

____________________________________________________________________

1. Žákovské kampaně

 • Podívejte se s námi na video o žákovských kampaních – ZDE.

 

 

 

 

 • Celkem 32 úspěšně realizovaných žákovských kampaní, do kterých se zapojilo více než 200 žáků 
 • Žáci vymysleli a uskutečnili spoustu zajímavých kampaní, jejichž jednotícím prvkem byla snaha přispět k naplnění Cílů udržitelného rozvoje. Jakou oblast si vyberou a jakým způsobem svou kampaň pojmou, bylo pak čistě na nich samotných. Někteří zvolili realizaci osvětové kampaně ohledně problematiky plastových odpadů, další realizovali vzdělávací a zábavné programy pro děti z dětských domovů či seniory v pečovatelských domech, jiné kampaně se věnovaly problematice jídla – plýtvání jídlem, zdravé stravě či férovým potravinám a v neposlední řadě patřila mezi jedno z témat i problematika vody. Žáci natáčeli dokumentární snímek, zabývali se možností filtrování vody v jejich škole či čistotou vody v celé obci.

  Úkolem zapojených žáků bylo v rámci plánování kampaně připravit konkrétní návrh toho, co budou v rámci dělat, a to včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem také bylo, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

  Na ukázky kampaní se podívejte zde a zde.

  Žáci měli možnost své výsledky i vzájemně sdílet a to na tematických konferencích, kterých se celkem zúčastnilo více než 150 žáků a několik zajímavých hostů. Konference proběhly 13. 6. a 3. 12. 2019 v Olomouci a již dříve se měli žáci možnost zúčastnit panelové diskuze v rámci týdne globálního vzdělávání (2018). Praktické zkušenosti předaly žákům například Mladé delegátky OSN Barbora Antonovičová a Alžběta Filipková, své aktivity pro spolek Udržitelný Palacký představila Helena Škrdlíková. Blíže ke konferencím se podívejte zde. 

 • K podpoře kampaní vzniklo i několik tištěných materiálů, které je možné využít se žáky jak při výuce, tak při organizaci vlastních kampaní. Jedná se například o plakáty s tématy Cílů udržitelného rozvoje – zde. Dále vzniklo shrnutí příkladů dobré praxe z realizace žákovských kampaní a vznikla brožurka „Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?“, kde žáci naleznou konkrétní tipy k tomu, jak kampaň zorganizovat (ke stažení zde).

 

2. Blended – learning

 • V rámci projektu GIGS proběhl 2 x inovativní blended learningový kurz. Blended learning kombinuje online výuku s prezenčním setkáním, které se v našem případě uskutečnilo v Olomouci. Oba kurzy absolvovalo 29 účastníků z řad pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz byl zaměřen na práci s globálními tématy především v hodinách matematiky, občanské výchovy a českého jazyka. 
 • Kurz představil účastníkům Cíle udržitelného rozvoje a možnosti, jak je využít v rámci výuky. Také se zaměřil do hloubky na vybraná témata, která mohou být považována i za citlivá jako klimatická změna gender či migrace. Online část kurzu trvala 9 týdnů, účastníci plnili celkem 38 drobných úkolů a také 3 velké závěrečné a ukončili své studium tvorbou vlastní výukové lekce. 

 

3. Metodiky

 • Na podzim 2019 vznikly 3 nové metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky konkrétních předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd
 • Materiály jsou aktuálně dostupné v tištěné podobě na metodických seminářích. V metodických materiálech najdete: představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické nebo také CD s editovatelnými přílohami. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat. Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit napsat své komentáře
 • Publikace zpracovávala od dubna 2018 skupina 7 pedagogů a 3 GRV expertů. Během podzimu prošly všechny aktivity testováním na školách a následné reflexe byly zapracovány do publikací.
 • Publikace v elektronické odobě najdete ke stažení na následujících odkazech:
 • V říjnu 2018 vznikla nová příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání, která je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. Příručka představuje hlavní koncepty globálního rozvojového vzdělávání – témata, kompetence, postoje a hodnoty, se kterými GRV pracuje. Přináší také tipy, jak pracovat s citlivými globálními tématy. Příručka je ke stažení – ZDE.
 • Soubor publikací projektu Global Issues – Global Subjects doplňuje publikace Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, která představuje soubor lekcí, které se zaměřují na změny postojů žáků – ke stažení zde.


4. Semináře a workshopy

 • S propojením globálních témat a konkrétních předmětů pracují workshopy a semináře projektu Global Issues – Global Subjects.  Pedagogové se seznamují nejen s vybranými globálními tématy – včetně těch citlivých jako jsou gender či klimatická změna, ale propojují je formou práce s aktivitami z vybraných předmětů. Semináře jsou určeny především pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ. Semináře pracují s metodikami do OV, M, ČJ a dalšími projektovými materiály.

  Semináře probíhají interaktivní formou od jara 2020. Došlo i k jejich realizaci v online podobě a celkově se jich zúčastnilo 141 učitelů. 

 

5. Výzkum

 • Cíle výzkumu byly obecně zmonitorovat potřeby učitelů ve vztahu k výuce GRV témata a zjistit konkrétně, co by pedagogům pomohlo kvalitně tato témata vyučovat a zároveň, co brání začleňování témat a konceptů GRV do výuky. Zjištění a pochopení těchto aspektů výuky GRV poslouží k přípravě dalších vzdělávacích aktivit a materiálů.  Výsledky výzkumu potřeb pedagogů v oblasti GRV – ke stažení ZDE

6. Mezinárodní spolupráce a partneři

 • Rok 2020 není nakloněn mezinárodním setkáním, proto se koordinátoři projektu GIGS přesunuli do online prostředí. Komunikují pravidelně formou skype a zoom konferencí a sdílí aktuální výstupy projektu a jak se s nimi vypořádat v online prostředí.
 • V posledních říjnových dnech 2019 proběhlo mezinárodní setkání partnerů v severofrancouzském Lille. Cílem bylo sdílet konkrétní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, což zahrnovalo například vyzkoušení si úkolů z blended learnigových kurzů, seznámení se s problematikou klimatické změny prostřednictvím aktivity “klimatická koláž” nebo s obchodováním v senegalské vesnici, což patří k výukovým programům partnerské organizace Le Partenariat, která toto setkání hostila.

 

 • Ve dnech 4. 2. – 6. 2. 2019 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Lublani, kdy se aktéři školili v tvorbě dlouhodobých vzdělávacích kurzu, jejichž výsledkem jsou probíhající blended – leaningové kurzy ve všech partnerských zemích. 
 • Ve dnech 4. 11 – 7. 11. 2018 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Trnavě, během kterého měli zapojení pedagogové příležitost sdílet průběh vytváření lekcí do předmětů matematika, čeština a občanská výchova/základy společenských věd s ostatními pedagogy z partnerských zemí. Během setkání si mohli pedagogové vyzkoušet aktivity do hodin a práci s různými metodami.

____________________________________________________________________

PROJEKT JE REALIZOVÁN V PĚTI FÁZÍCH

Ve fázi 1 je vytvářen metodologický rámec, jehož cílem je ukázat, jak je možné začlenit globální témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Tento rámec bude v podobě stručné a praktické brožury představován pedagogům i dalším aktérům, kteří působí ve vzdělávání. Zároveň bude realizován výzkum, jehož cílem je zmapovat potřeby pedagogů, aby je mohl projekt naplňovat.

Ve fázi 2 budou v úzké spolupráci s pedagogy vyvíjeny metodické materiály k usnadnění výuky aktuálních a někdy obtížně uchopitelných témat globálního vzdělávání ve vybraných předmětech (v ČR se jedná o M, ČJ, OV/ZSV). Aktivity do výuky budou vytvářeny pracovními skupinami složenými z pedagogů a expertů na globální témata a na globální vzdělávání a následně budou pilotovány ve vyučovacích hodinách, dopracovány a vydány v elektronické i tištěné podobě.

Ve fázi 3 půjde o rozvoj dovedností pedagogů  zvláště o zvyšování kompetencí, které jsou potřebné pro výuku globálních témat (prostřednictvím seminářů a také e-learningu, jenž bude založený na praktické činnosti, tedy na začleňování globálních témat do výuky a následné reflexi této praxe a na poskytování podpory formou mentoringu).

Fáze 4 se bude zaměřovat na podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globálních tématech vzdělávat své okolí. Žáci budou podporováni externími mentory v realizaci vlastních vzdělávacích akcí a zároveň se bude pracovat na zlepšování jejich dovedností. Žáci i pedagogové se budou navíc učit s pomocí speciálně vyvinutých nástrojů vyhodnocovat dopad své snahy na okolí. Pro skupiny žáků i jejich pedagogy budou k dispozici workshopy, materiály a na závěr budou příklady dobré praxe a zkušenosti sdíleny na závěrečné konferenci.

Cílem fáze 5 je vybudovat prostředí, které bude učitele podporovat v jejich práci v oblasti začleňování globálních témat do výuky. Proto budou realizovány vzdělávací workshopy pro ředitele škol a pro vedoucí pracovníky institucí, které zajišťují vzdělávání a přípravu pedagogů. Neziskové organizace, pedagogové i další aktéři činní ve vzdělávání se nakonec setkají na národní a mezinárodní konferenci, kde proběhne sdílení materiálů, zkušeností a příkladů dobré praxe napříč zapojenými evropskými zeměmi a budou představeny veškeré výstupy projektu, aby mohly být dále využívány a šířeny.

Dalšími partnerskými organizacemi jsou:

KONTAKTNÍ OSOBY:

Johana Krajčírová – johana.krajcirova@eshop.arpok.cz

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a žákovské kampaně byly podpořeny také z prostředků US Embassy Prague.

 

 

GET UP and GOALS!

Realizace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2021

Projekt „GET UP and GOALS!“ je evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích.

V Česku jej ARPOK implementuje ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.


CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE?

 • Učitelé společně s žáky plánují akce ke zvýšení povědomí o tématech cílů udržitelného rozvoje v místní komunitě
 • Připravujeme učebnici Světové dějiny lidstva, která propojuje historii a globální témata
 • Připravujeme hodnotící nástroj pro školy

VŠECHNY INFORMACE O PROJEKTU SE DOČTETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GETUPANDGOALS.CZ 

SLEDUJTE I FACEBOOK PROJEKTU


Základní informace o projektu:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří získávají odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Pedagogové dále pomáhají aktivním skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs.

Projekt se věnuje sedmi klíčovým oblastem:

 • tvorba výukových materiálů s tematikou udržitelného rozvoje a SDGs v rozsahu 2-3 učebních jednotek. Cílem je umožnit začleňování těchto témat do různých školních předmětů a vytvořit také mezipředmětové vazby.
 • profesní rozvoj pedagogů formou seminářů pro posílení jejich motivace, získání potřebných dovedností a seznámení se s novými metodikami a výukovými lekcemi. Pedagogy je třeba připravit (obsahově i metodiky) pro kvalitní zahrnutí problematiky SDGs do výuky.
 • budování povědomí o projektových aktivitách i mimo školu – otevřít prostor školy veřejnosti a více informovat o tom, co škola dělá a jak pracuje s tématy SDGs.
 • vytvoření nástroje pro hodnocení aktivit – zatím neexistuje nadnárodní hodnotící systém pro evaluaci efektivity začleňování globálních témat do výuky v oblasti učebních výstupů a změn chování.
 • aktivní zapojení žáků a studentů – týmy studentů vytváří vlastní projekty, které mají vést k aktivnímu občanství a osvětě o SDGs.
 • spolupráce s rodinami a místní komunitou – snaha zapojit je do školních aktivit zvyšuje potenciál pro osvětu v problematice SDGs.
 • zapojení dalších aktérů do projektu – pro efektivní osvětu je potřeba vytvořit síť dalších aktérů jako jsou např. vedení školy a zřizovatel, místní samosprávy, místní soukromé subjekty a sdružení, další školy, univerzity, ministerstva školství aj.

Zapojené školy

Co školy svým zapojením získají?

 • možnost účasti na mezinárodním semináři 
 • finanční ohodnocení pro pedagogy
 • finanční podporu pro žákovský/studentský tým
 • školení pro pedagogy i žáky – témata migrace, klimatická změna, rovnost pohlaví
 • novou metodiku a metody hodnocení, možnost pilotovat výukové lekce
 • certifikát o účasti na projektu
Dalšími partnerskými organizacemi jsou:
Kontaktní osoby:

Lenka Pánková lenka.pankova@eshop.arpok.cz

 

Další informace o projektu:

CISP – v italštině – http://www.cvm.an.it/get-and-goals/

(volně přeloženo do češtiny z nástroje google translator https://translate.google.cz/translate?sl=en&tl=cs&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.cvm.an.it%2Fget-and-goals%2F&edit-text=&act=url )

CISP –  v italštině – http://developmentofpeoples.org/news/get-up-and-goals-global-education-time-an-international-network-of-learning (volně přeloženo do češtiny z nástroje google translator https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fdevelopmentofpeoples.org%2Fnews%2Fget-up-and-goals-global-education-time-an-international-network-of-learning

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury.

 flag_yellow_low

Čokoška

Realizace: 1. 9. 2016 – 2018Logo projektu Čokoška

Vzdělávací projekt Čokoška má za cíl seznámit děti s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň také zodpovědět otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Během výukových programů se děti mimo jiné dozvídají, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Výtěžek z prodeje čokoládových dárkových balíčků umožní dětem podpořit neziskovou organizaci z Olomouckého kraje.

Nově se do projektu ve školním roce 2017/2018 zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu. Propojení tří různorodých prostředí pomáhá budovat vztahy nejen mezi žáky a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

 

 Jak projekt probíhá?

 1. Objednávka výukového programu

Škola si objedná tematický den o čokoládě, který vedou lektoři ARPOKu za účasti pedagoga.

Tematický den se odehrává čtyři vyučovací hodiny v jednom dni. Součástí programu je taktéž vaření čokolády, a tak je vhodné, aby škola disponovala kuchyňkou.

 

 1. Výroba a prodej dárkových balíčků s fair trade čokoládou

Po realizaci tematického dne skupinka cca 10-25 žáků v čele s pedagogem vytvoří tzv. školní „čokotým“, který si se zástupcem ARPOKu domluví koordinační schůzku, na které jim bude projekt důkladně představen. Poté žáci obdrží balíček s fair trade čokoládami a základním dekorativním materiálem, ze kterého společně vyrobí dárkové balíčky. Sestaví prodejní plán, spočítají si cenu balíčků a společně tak zvyšují svou finanční gramotnost. Balíčky pak prodávají na školních akcích a pokud chce „čokotým“ maximalizovat výtěžek svého snažení, může na své náklady nakoupit další čokolády a dekorativní materiál.  Na závěr si žáci zvolí jednu z vybraných neziskových organizací olomouckého kraje, jejíž činnost chtějí symbolicky finančně podpořit.

 1. Předání výtěžku dané neziskové organizaci

Výtěžek z prodeje dárkových čokoládových balíčků předají děti na závěrečné schůzce zástupci jimi zvolené neziskové organizace. Schůzka bude zprostředkována zástupcem ARPOKu.

 1. Přínos projektu pro …

Děti

 • dozvídají se nová a zajímavá fakta o původu a pěstování kakaa
 • rozšiřují si své obzory o výrobě čokolády
 • seznamují se s pojmem spravedlivá čokoláda neboli fair trade
 • zvyšují si svou finanční gramotnost
 • probouzí v sobě filantropické cítění

Neziskové organizace 

 • seznámí děti se svou záslužnou činností
 • budují u dětí filantropické cítění
 • získají podporu pro svou činnost

Firmy 

 • podporují realizaci projektu
 • konají dobré skutky
 • chovají se společensky odpovědně
 • posilují svou firemní kulturu
 • navazují vztah s potenciálními zákazníky v komunitě škol a neziskových organizací
 • propagují svou firmu

 

  

Pilotáž vzdělávacího projektu Čokoška

 

Na podzim roku 2016 proběhla na třech školách Olomouckého kraje zkušební fáze vzdělávacího projektu Čokoška. Ten umožňuje dětem konat dobré skutky pomocí oblíbené sladkosti, tedy čokolády. Do pilotáže se zapojila Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Základní škola a Mateřská škola Samotišky a Gymnázium Olomouc – Hejčín.

                                                                                                                                                                                                                                             Vzdělávací projekt Čokoška seznámil žáky s původem kakaa a s procesem výroby čokolády. Zároveň zodpověděl otázky jako například kde a jak se kakao pěstuje či odkud a jak se čokoláda dostala z kakaových plantáží do Evropy. Žáci se mimo jiné dozvěděli, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a jak pomocí čokolády dělat dobré skutky.

Žáci, které téma čokolády zaujalo, utvořili školní „čokotým“ a společně vytvářeli dárkové balíčky z fair trade čokolády, které prodávali na školní akci. Výtěžek z prodeje dárkových balíčků pak věnovali vybrané neziskové organizaci z regionu.

Podpořeny byly organizace Maendeleo z. s., P-centrum a dětské centrum DC 90 o. s.. Žáci měli možnost se osobně setkat s pracovníky těchto tří organizací a dozvědět se více o jejich činnosti. Možná právě u nich mohou najít v budoucnu své uplatnění.

Projekt sklidil velký ohlas a bude pokračovat ve školním roce 2017/2018 na dalších školách. Nově se do projektu zapojí i regionální firmy, které si svou účastí mohou posílit firemní kulturu.

Projekt Čokoška tak unikátním způsobem spojí tři různorodá prostředí – školní, firemní a neziskové. Tímto propojením dojde k budování vztahu nejen mezi žáky zainteresovaných škol a neziskovými organizacemi, ale také mezi neziskovým sektorem a firmami.

Pro více informací o vzdělávacím projektu Čokoška nás kontaktujte na e-mailu pavel.zwak@eshop.arpok.cz

Zvyšování konkurenceschopnosti ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu je vybudovat u zaměstnanců ARPOKu takové dovednosti a kapacity, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost celé organizace na vzdělávacím trhu v oblasti vzdělávání pro školy. Projekt pomůže výrazně inovovat propagační materiály a přístupy v komunikaci s potenciálními klienty (školami, učiteli) a donory pomocí nástrojů SmartEmailingu. Projekt přispěje k navýšení samofinancování ARPOKu díky systematickému rozvoji stávajícího e-shopu a pomůže rozšířit řady soukromých i institucionálních dárců organizace.

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu

Realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Donor: Česká rozvojová agentura

Kontaktní osoba: Pavel Žwak (pavel.zwak@eshop.arpok.cz)

Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018.  Důležitou součástí projektu je práce s individuálními a firemními dárci – jejich získávání a péči o ně.

Prostřednictvím školení zvýšil projekt profesionalitu lektorů GRV výukových programů a seminářů pro pedagogické pracovníky a dalších zaměstnanců organizace v oblasti PR a FR. Projekt tak výraznou měrou přispěl k vyšší stabilitě celé organizace.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

„NA CESTĚ…“ ANEB TÉMA MIGRACE A INTEGRACE VE VÝUCE

 

Document-page-001Učitelé pozor! 

Třídenní intenzivní kurz s názvem  „Na cestě…“ ANEB MIGRACE A INTEGRACE VE VÝUCE jen pro Vás v Olomouci od 15. – 17. 9. 2016 a to zcela ZDARMA.

Využijte příležitosti a přihlaste se ZDE.

Jak promyšleně učit o tématech migrace, integrace a identity? Jak napomáhat rozvíjení kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků

Existuje celá řada metodických materiálů. Jak se v nich orientovat, kdy který použít? Kde a jak najít relevantní a důvěryhodná data a fakta? Proč vlastně vyučovat náročná, ne-jednoznačná a citlivá témata a na co se zaměřit? 

To všechno a mnohem více se dozvíte pokud přijdete! Těšíme se na Vás.

ARPOK, o.p.s.

 

 

 

 

 • 1
 • 2