Pro pedagogy

Již od roku 2005 přinášíme do škol aktuální témata dneška jako např. co vše se skrývá za výrobou našeho trička v Číně nebo o čem přemýšlí lidé, kteří jsou nuceni opustit svůj domov. Pomáháme učitelům, jak tato témata učit, a otevřeně o nich mluvíme se žáky.

Pro školy nabízíme:

Vzdělávací činnost ARPOKu (výukové programy, projektové dny, semináře, metodické materiály aj.) se opírají o teorii pedagogického konstruktivismu (žáci jsou motivováni, aby si informace sami vyhledávali a jejich znalosti tak byly aktivně vytvářeny – konstruovány. Pedagog ve třídě působí spíše jako facilitátor než ten, kdo předává znalosti. Využívají inovativní vyučovací metody tedy takové vyučovací metody, které jsou orientovány na žáka, jenž stojí v jejich centru. Žák se při těchto metodách aktivně podílí na procesu učení a výuka se přizpůsobuje jeho schopnostem.

Vyučovací metody používané při programech, projektových dnech a seminářích:

 • brainstorming
 • skupinová práce
 • prezentace, práce s textem
 • diskuse
 • simulační hra
 • argumentace – obhájení vlastních názorů
 • focus group – většinou k evaluaci programu/semináře

Výukové programy a tematické dny lze zařadit ve vašem ŠVP do:

 • vyučovacích předmětů občanská výchova, základy společenské výchovy, zeměpis, dějepis
 • vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda
 • průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova

Tematické zaměření výukových programů/seminářů:

 • globalizace, globální problémy
 • multikulturní výchova – předsudky, stereotypy, jinakost
 • humanitární pomoc, rozvojová spolupráce
 • chudoba, Rozvojové cíle tisíciletí
 • světový obchod
 • migrace
 • lidská práva
 • zodpovědná spotřeba

Lektoři ARPOKu

Lektoři ARPOKu jsou studenti oboru Mezinárodní rozvojová studia či pedagogických oborů. Také se pravidelně zúčastňují dalších odborných kurzů zaměřených např. na typologii osobnosti, inovativní vyučovací metody, kritické myšlení, českou rozvojovou spolupráci, apod.