Konference Učíme o globálních souvislostech

2021

V přednáškových vstupech představí Alena Hesová z Národního pedagogického institutu lekce globálního rozvojového vzdělávání ve Virtuální škole – laboratoři nejen pro online výuku. Petr Sucháček bude hledat odpovědi na otázky Jak to udělat, aby žáci byli ve výuce aktivní? Aby diskutovali i o náročných tématech tam, kde chceme, aby diskutovali. A nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? Roman Kucsa propojí globální rozvojové vzdělávání s formativním hodnocením a podnítí účastníky k přemýšlení, zda může být globální rozvojové vzdělávání cesta, jak s formativním hodnocením začít.

Odpoledne vyplní workshopy:

  • S odvahou na žákovské kampaně! (Petra Gajová, Karin Majerová a zúčastněné školy)
  • Příběhy z Labyrintu migrace (Kateřina Sequensová)
  • Světové dějiny a 4 globální témata (Lenka Pánková)

Podrobný harmonogram najdete ZDE.

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 30. 6. 2021. – k 1. 7. máme ještě 10 volných míst 🙂 Takže se můžete přihlásit dodatečně.

Konference je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!

V případě dotazů kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@eshop.arpok.cz).

 

Lekce globálního rozvojového vzdělávání ve virtuální škole

Virtuální škola je otevřená laboratoř nejen pro online výuku. Představuje sérií videí, mezioborových přednášek a metodických a pracovních listů pro výuku. Jako součást virtuální školy připravuje aktuálně Národní pedagogický institut ČR lekce k problematice globálního rozvojového vzdělávání. Součástí lekcí je vždy práce s audiovizuálními ukázkami z České televize nebo Českého rozhlasu.

Alena Hesová
Alena pracuje jako didaktička společenskovědních oborů v Národním pedagogickém institutu České republiky. Zaměřuje se na vývoj kurikula pro společenské vědy, zabývá se kompetencí občanskou i občanským vzděláváním v širším slova smyslu a věnuje se také problematice průřezových témat, včetně globálního rozvojového vzdělávání. Dříve působila jako učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd na gymnáziu, kde byla též koordinátorkou tvorby ŠVP.

 
Jak zapojit žáky do náročných témat? Dobrou otázkou!
 
Jak to udělat, aby žáci byli ve výuce aktivní? Aby diskutovali i o náročných tématech tam, kde chceme, aby diskutovali. A nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? To jsou témata, kterým se budeme věnovat v rámci mého příspěvku. Využijeme naše zkušenosti a osvědčené postupy, inspiraci však můžeme načerpat také z řady výzkumů v oblasti pedagogické komunikace. Příspěvek si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).
Petr Sucháček

Petr vystudoval pedagogiku na Ústavu pedagogických věd FF MU, vyučuje předměty komunikační trénink, dílna prezentace a pedagogická komunikace. Mimo to byl u zrodu Centra rozvoje pedagogických kompetencí MUNI, vede program Otevřená výzva, který podporuje inovace ve vzdělávání budoucích učitelů a věnuje se praxi a šíření nenásilné komunikace

 

Formativní hodnocení a globální témata

Cílem přednášky je představit koncept formativního hodnocení a na konkrétních příkladech ukázat, jak formativní hodnocení vypadá a z jakých částí se skládá. Společně se zamyslíme, kde jsou průniky formativního hodnocení a GRV a zda může být GRV jednou z možných cest, jak s formativním hodnocením ve výuce začít.

Roman Kucsa
Roman vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Má zkušenosti s výukou humanitně zaměřených předmětů na (takřka) všech stupních českého vzdělávacího systému. Ke svému učitelskému povolání přistupuje s nadhledem a snaží se hledat neotřelé cesty k lepší budoucnosti svých studentů a tím i nás všech. Jako užitečné nástroje k tomuto cíli se mu mj. jeví formativní hodnocení a badatelské pojetí výuky, o kterých bude pojednávat i chystaná přednáška naší konference.

 

S odvahou na žákovské kampaně!

Jak je možné vést žáky k řešení globálních problému na lokální úrovni? Co se žáci při organizaci a realizaci žákovské kampaně naučí a jakou roli při tom hrají učitelé? To vše se dozvíte v rámci workshopu, v němž představíme žákovské akce škol zapojených do projektu “Aktivní občanství v globálních souvislostech”. Součástí programu bude také sdílení dobré praxe. V rámci workshopu představí zástupci žákovského týmu z Gymnázia Kojetín s paní učitelkou Mgr. Danou Dýmalovou žákovskou kampaň zaměřenou na podporu ohrožených druhů zvířat.

Petra Gajová
Petra je lektorkou globálního rozvojového vzdělávání v ARPOKu. V rámci rozvojového vzdělávání se zúčastnila řady tematických seminářů a kurzů. Je absolventkou Kurzu kritického myšlení. Podílela se na tvorbě vzdělávacích publikací.

Karin Majerová
Karin působila jako aprobovaná učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy na ZŠ v Jaroměřicích. Také externě učila češtinu pro cizince v Centru na podporu integrace cizinců a v organizaci SOZE. V ARPOKu pracuje od léta 2015. Nyní spolu s Petrou Gajovou realizují projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech.

 

Příběhy z Labyrintu migrace

Jak ve výuce diskutovat kontroverzní a komplexní téma migrace? Nabídneme vám jeden z možných přístupů a společně prozkoumáme, jak osobní příběhy pomáhají šetrně otvírat komplikovaná témata. Půjde o příběhy reálné nebo virtuální? Workshop je určený pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.

Kateřina Sequensová
Globálnímu rozvojovému vzdělávání se věnuje jako koordinátorka, metodička a lektorka od roku 2011. Aktuálně působí ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Vystudovala Etnologii a Sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Je absolventkou programu Učitel Naživo.

 

Světové dějiny a 4 globální témata

Společně se ponoříme napříč dějinami do klimatické změny, migrace, mezinárodních nerovností a genderu. Prozkoumáme učebnici Světové dějiny lidstva, která vypráví historii lidstva od r. 70 000 př. n. l. až po současnost, je určena pro učitele dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ. Celou učebnicí se prolínají výše uvedená globální témata.

Lenka Pánková
Lenka měla možnost během studií strávit tři měsíce na stáži v Zambii na projektu GLEN Democracy Education at Secondary Schools. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. Od roku 2005 působí v ARPOKu, kde se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání. Vytváří lekce či metodické materiály, lektoruje semináře pro učitele a podílí se na chodu celé organizace.

 

 

 

 

2020

V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže publicista Daniel Tichý, autor filmů „Klima mění Česko“ a „Česko chrání klima“, o příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření.

Odpolední blok otevřou workshopy:

  • Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
  • Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi.

 

Anotaci jednotlivých workshopů a harmonogram najdete v přiložené pozvánce.

Na konferenci se přihlašujte do 9. 8. 2020 vyplněním registračního formuláře. Přihlašování na konferenci prodlouženo do 14. 8. 2020.

Těšíme se na Vás!

 

 

2019

Konference Učíme o globálních souvislostech V. na téma Udržitelný rozvoj v životě školy“ se bude konat 11. dubna 2019. Bližší informace naleznete ZDE. Konference je určena pedagogům, ředitelům, budoucím pedagogům, lektorům a pracovníkům neformálního vzdělávání se zájmem o téma udržitelnosti.

HARMONOGRAM ZDE

Dopolední blok bude věnován třem řečníkům, kteří se zabývají ve své profesi tématu udržitelnosti.

Našimi hosty jsou:

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého

Mgr. Jitka Burianová – Ministerstvo životního prostředí,  Dost bylo plastu

Helena Škrdlíková – Udržitelný Palacký

V odpoledním bloku se můžete těšit na workshop organizace ARPOK ve spolupráci se ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy na téma žákovské projekty—příklad dobré praxe „Plýtvání potravinami“. Dva workshopy zaměřené na gender a klimatickou změnu budou pod vedením pedagogů podílejících se na vytváření nových metodických materiáleů do předmětů matematika, občanská výuka a český jazyk, v rámci kterých budete společně hledat mezipředmětové vazby i s dalšími předměty. Poslední workshop „Jak žít bez odpadu“ bude pod taktovkou Czech Zero Waste a Masarykova gymnázia Příbor.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a obdrží metodické materiály pro výuku globálních témat na škole. Účast na konferenci je ZDARMA. Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.

V případě dotazů kontaktujte Dominiku Scholzovou na dominika.scholzova@eshop.arpok.cz 

 

2018

Čtvrtý ročník konference „Učíme o globálních souvislostech“ se bude konat 17. dubna 2018 od 9 do 17 hodin v prostorách interaktivního muzea Pevnost poznání, Olomouc. Letošní téma konference globálního rozvojového vzdělávání je „Obraz rozvojových zemí v médiích“. 

Záštitu nad konferencí převzal:

  • rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
  • náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynek
  • náměstek primátora města Olomouce PhDr. Pavel Urbášek
  • primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Harmonogram konference ZDE.

Dopolední blok

V dopoledních hodinách se uskuteční prezentace od  Mgr. Zdenky Burešové z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na téma Úvod do mediální geografie. Poté se bude konat panelová diskuze na téma „Jaký je obraz tzv. rozvojových zemí v médiích? Jak o něm učit?“.

Pozvání do panelové diskuze přijala paní Zdenka Burešová z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého, paní Tereza Hronová, mediální koordinátorka informačně vzdělávací sekce organizace Člověk v tísni nazvané Rozvojovka a paní Markéta Pastorová, garantka vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat z Národního ústavu pro vzdělávání.

Medailonky hostů panelové diskuze ZDE.

Cílem diskuze je zjistit, jaký obraz tzv. rozvojových zemí přináší česká média a jak můžeme tato témata přinášet do výuky.

Hosté diskuze budou hledat odpovědi na tyto otázky:

Jak současná média zobrazují tzv. rozvojové země? Mohou svým pojetím manipulovat čtenáře či posluchače?

Vnímáme svět v dnešní rychlé době skrze vlastní zkušenost nebo už více spoléháme na prožitek skrze zprostředkovaný mediální obraz?

Jak souvisí výběr a prezentace zpráv v médiích se stereotypy a předsudky?

Jak odhalit dezinformace a kde hledat ověřená fakta?

Jak ve výuce pracovat s předsudky a zjednodušujícími soudy o tzv. rozvojových zemích?

Odpolední blok

V odpoledním bloku se můžete těšit na dílnu organizace ARPOK s tématem Světová škola, workshop pod vedením Demagog.czplatformy ověřující fakta a na dílnu s názvem Jak na mediální výchovu na ZŠ pod vedením pedagogů ze ZŠ Příbor Jíčinská. Dále pak na workshop od vzdělávacího programu Člověka v tísni, Varianty, který bude zaměřený na práci s novou metodikou ke knize Největší přání: svět ve výuce – s příběhy za hranice předmětů.  

Anotace workshopů ZDE.

Pozvánka na konferenci ZDE.

Konference se díky podpoře Olomouckého kraje koná zdarma.  

2017

Třetí ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech – Globální rozvojové vzdělávání v naší škole se konal 18. dubna 2017. Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Ladislav Hynekprof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, který zároveň celou konferenci zahájil.

V dopoledních hodinách proběhla panelová diskuze na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole, ve které diskutoval spolu s účastníky konference Mgr. Michal Hlaváček, zástupce Olomouckého inspektorátu České školní inspekce, Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Mgr. Jakub Švec, lektor osobnostní a sociální výchovy a Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Litomyšl, Zámecká 496.
 
V odpoledním bloku probíhalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální témata s Jakubem Švecem z organizace Mantadeu, workshop na téma Příběh banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a Karin Majerovou z organizace ARPOK.
 
Po skončení hlavního programu konference proběhl networking v podobě neformálního rautu.
 

2016

Druhý ročník konference globálního rozvojového vzdělávání Učíme o globálních souvislostech II – Cíle udržitelného rozvoje ve výuce, proběhla 14. dubna 2016, v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc.

V dopoledním bloku proběhlo představení Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), kterého se ujal Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Poté následovala panelová diskuze věnovaná tomu, jak Cíle udržitelného rozvoje začlenit do výuky.

Odpoledne proběhly praktické workshopy v podání organizací ADRA, o. p. s., ARPOK, o. p. s., Člověk v tísniInformační centrum OSNNaZemi a ZŠ Litomyšl, Zámecká.

Konferenci zakončil raut plný místních pochutin i jídel původem z dalekých krajin.

2015

První celodenní konference o globálním rozvojovém vzdělávání, která byla určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol se v Olomouci uskutečnila 22. dubna 2015.

Dopolední blok byl věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“. Diskuze se zúčastnil PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR, Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR, Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a PhDr. Zuzana Hlavičková, expert a člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010).

V průběhu konference obdrželi účastníci metodické materiály k výuce globálních témat.