Máte představu, kolik litrů vody denně připadne na jednoho hosta hotelu v Egyptě?

4

Ve většině teplých oblastí je voda vzácná. Hotelové komplexy čerpají pumpami vodu z velkých hloubek a rozlehlých prostor. Rolníci nemohou zavlažovat svá pole. Na jednoho turistu se však denně počítá až 600 l vody. Turisté se často sprchují, nechávají si umývat auta, bazény musí mít stále čistou vodu a neustále se zavlažují trávníky.

Mezi další negativní environmentální dopady turismu patří tlak na místní a přírodní zdroje, tvorba odpadu, poškozování ekosystémů, znečištění. Přes to všechno má cestovní ruch značný potenciál přinášet také prospěch životnímu prostředí. Finanční prostředky získané např. ze vstupů do národních parků, efektivní environmentální management nebo zvyšování povědomí o životním prostředí a jeho ochraně může pozitivně ovlivnit charakter cestovního ruchu a jeho dopady na životní prostředí.

Objemem tržeb již cestovní ruch předčí obchod s ropou a automobilový průmysl. Na světovém HDP se podílí 11 %.

Pozitivní dopady cestovního ruchu:

Negativní dopady cestovního ruchu:

Nová pracovní místa

Náklady na infrastrukturu na úkor životních podmínek obyvatel

Zvýšení finančních příjmů obce a obyvatel a ekonomický rozvoj regionu

Marginalizace místního obyvatelstva

Zlepšení infrastruktury a veřejných služeb

Negativní vnímání návštěvníků místními obyvateli

Posílení sebeuvědomění a ocenění vlastní kultury hostitelů – posílení tradice a oživení folkloru

Ztráta soukromí místních obyvatel, které může vést až ke kulturnímu voyeurismu, kdy se místní obyvatelé stávají živou ZOO

Rekonstrukce kulturních památek

Ztráta jedinečnosti specifické lokální kultury, památky

Mezikulturní výměna a poznání

Rozpad sociální sítě v důsledku změn hodnot a zánik jedinečného způsobu života

Zabezpečení stability životního prostředí díky využití přírodního potenciálu lokalit

Ohrožení přírodního bohatství, místních druhů zvířat

 

Devastace krajiny a její zničení

 

Vysoké nároky na vodu a energie s dopadem na místní obyvatele

 

ARPOK, o. p. s. se věnuje turismu a jeho dopadům na životní prostření a místní obyvatele v programu Jonáš cestuje. Dopadům chování člověka na životní prostředí je věnován program Ekologická stopa.

Více informací o tématu naleznete na těchto stránkách:

 

Použité zdroje:

  • SEDMÁ GENERACE. Za odpovědným cestováním. 2005, č. 2. Dostupné z: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/za-odpovednym-cestovanim.  
  • KRAUS, Daniel. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu [online]. 2006 [cit. 2015-03-26]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Martin Šauer. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/137206/esf_m/>.
  • ALIVE: biodiverzita proti světu ovládanému lidmi – boj o místo: výstava uváděná organizací GoodPlanet.org, kterou založil Yann Arthus-Bertrand. Praha: Slovart, 2008, [144] s. ISBN 978-80-7391-127-0.