Jiný kraj, jiný mrav? (2. stupeň ZŠ)

Žáci na konkrétních příkladech prozkoumají, jak určujeme, co je „normální“ a co je „jiné“ a z čeho přitom vycházíme.  Promýšlí, jak to mají oni sami a z čeho mohou vycházet ostatní lidé i jak jim můžeme lépe porozumět. Dále si na základě simulační hry žáci vyzkouší, jaké to je adaptovat se na odlišné prostředí, odlišné normy a pravidla apod. Zkoumají také, jak funguje integrace, co pomáhá a co ji znesnadňuje. 

Cílová skupina – 2. st. ZŠ

Délka programu – 90 minut

Cena programu – 45 Kč/žák (při objednávce do 1.3. 2020, od 2. 3.  je cena 50 Kč/žák) + cestovné lektorů*

Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství: podobnost a odlišnost lidí; vztahy mezi lidmi
 • Výchova ke zdraví: vztahy a pravidla soužití; sebepoznání
 • Osobnostní a sociální výchova: sebepoznání, poznávání lidí; hodnoty, postoje a praktická etika
 • Výchova demokratického občana: principy soužití
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: projevy kultury v kontextu; společné znaky a odlišnosti
 • Multikulturní výchova: identita člověka, předsudky a stereotypy; procesy ve společnosti – integrace

Kontaktní osoba 

Adam Kolář
telefon: 581 111 907
e-mail: adam.kolar@eshop.arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.