Živá knihovna jako metoda výuky – vzdělávání příběhem

Seminář představí metodu Živé knihovny, která umožňuje člověku stát se „živou knihou“ a sdílet tak svůj příběh a tím i určité téma.                   V průběhu semináře účastníci prožijí Živou knihovnu i aktivity vedoucí k sebepoznání, poznávání druhých a k práci se stereotypy a předsudky. Setkají s několika Živými knihami (jako třeba „Řádová sestra“, „Muslim ze Sýrie“, „Postižení jako překážka?“, „Jsem hrdým bezdomovcem“…) a budou si moci vyslechnout jejich příběhy.

Součástí semináře je také moderované sdílení zkušeností a dobré praxe a tipy, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat, jako je například migrace, závislosti, chudoba, víra a náboženství apod.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

 • Český jazyk a literatura (čtení, naslouchání, vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní, slovní zásoba, význam slov)
 • Výchova k občanství (zásady lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, stereotypy v posuzování druhých lidí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování)
 • Výchova demokratického občana (principy soužití – vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury v evropském a globálním kontextu, společné znaky a odlišnosti a jejich hodnocení v širších souvislostech)
 • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka; poznávání vlastního kulturního zakotvení; základní sociokulturní rozdíly, předsudky a vžité stereotypy, tolerance, empatie)
 • Mediální výchova (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti)

Účastníci:

 • se seznámí s principy metody Živé knihovny
 • prožijí Živou knihovnu, tedy rozhovory s několika „živými knihami“
 • získají příklady a tipy, jak metodu Živé knihovny využít v různých vyučovacích předmětech i v rámci průřezových témat a k rozvíjení čtenářské gramotnosti i komunikačních dovedností žáků
 • obdrží aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí může pedagog s žáky zkoumat identitu, stereotypy a předsudky

Délka:

8 x 45 minut

Cena:

5000 Kč (cena zahrnuje lektorné, materiály pro účastníky a cestovné lektorů)

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková

lenka.pankova@eshop.arpok.cz

581 111 907