Svět je jedna pavučina pro 2. stupeň – Jak na Den čokolády aneb tematické dny v praxi

Seminář nabízí inspiraci, jak s žáky zkoumat propojenost světa na příkladu oblíbené pochoutky.

Prozkoumán bude proces výroby čokolády a s ním spojené pracovní podmínky a obchodní vztahy. Kde a proč se nejvíce pěstuje nejvýznamnější surovina pro výrobu čokolády, kakao, a kde se naopak nejvíce spotřebovává. Jak funguje obchod s kakaem a čokoládou, jak ovlivňuje pěstování kakaa a výroba čokolády producenty i životní prostředí a jak může do tématu vstupovat spotřebitel.

Součástí semináře je kromě představení aktivit a zdrojů vhodných do výuky i představení procesu výroby čokolády, již je možné realizovat i s žáky přímo ve škole, i analýza zasazení aktivit do různých předmětů a navázání na ně v průběhu celého školního roku.

Součástí semináře je představení modelu učení E-U-R a diskuze k vzdělávacím cílům daných aktivit. Účastníci získají představu o zařazení tématu a aktivit do vzdělávacího kurikula.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

 • Člověk a společnost (výchova k občanství – principy tržního hospodářství, lidská práva, globalizace)
 • Člověk a příroda (zeměpis – globalizační společenské, politické a hospodářské procesy, vztah příroda a společnost)
 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)

Účastníci:

 • se seznámí s metodickými materiály vhodnými pro začlenění globálního rozvojového vzdělávání do výuky na 2. stupni ZŠ a SŠ,
 • získají konkrétní návody, jak začlenit témata GRV do výuky na 2. stupni ZŠ,
 • získají inspiraci pro krátkodobý i dlouhodobý třídní nebo školní projekt zaměřený na globální problematiku,
 • budou mít možnost sdílet zkušenosti s realizací globálních témat na 2. stupni ZŠ,
 • si osvojí principy pedagogického konstruktivismu – výukový model E-U-R a vzdělávací cíle,
 • si odnesou metodické materiály, které jsou prakticky využitelné ve výuce na 2. stupni ZŠ – ke všem lekcím, kterou budou během semináře realizovány, získají účastníci metodické pokyny a pracovní listy pro realizaci ve škole.

Délka:

5 x 45 minut

Cena:

5000 Kč (cena zahrnuje lektorné, materiály pro účastníky a cestovné lektorů)

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Karin Majerová

karin.majerova@eshop.arpok.cz

581 111 907