Svět je jedna pavučina pro 2. stupeň a SŠ: Mediální výchova formou zážitku

Účastníci se seznámí s principy zážitkové pedagogiky a prožijí modelovou lekci Reportéři z Lendu, která je založena na simulační hře a na základě zážitku ukazuje práci médií v místě humanitární katastrofy. Na příkladu této konkrétní lekce a reflexe zážitku na základě Kolbova cyklu budou následně představeny principy zážitkové pedagogiky, včetně tipů jak využít práci se zážitkem ve výuce.

Součástí semináře je také moderované sdílení zkušeností a dobré praxe a tipy jak na výuku mediální gramotnosti a podporu kritického myšlení.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

  • Výchova k občanství (mezinárodní vztahy a spolupráce, globální svět)
  • Zeměpis (společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy)
  • Výchova ke zdraví (ochrana člověka za mimořádných událostí)
  • Mediální výchova (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti)
  • Výchova demokratického občana (Občan, občanská společnost a stát)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (události ve světě, vztah k Evropě a světu

 Účastníci:

  • si osvojí principy zážitkové pedagogiky (konkrétně práce s prožitkem a reflexe prožitku pomocí Kolbova cyklu) a principy práce s výukovými cíli
  • prožijí konkrétní aktivity simulující práci médií při humanitární krizi a získají inspiraci pro výuku mediální gramotnosti a podporu dovedností kritického myšlení
  • budou mít možnost sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe
  • obdrží metodické materiály prakticky využitelné pro začlenění témat humanitární pomoci při mimořádných událostech a mediální výchovy do výuky

Délka:

5 x 45 minut

Cena:

5000 Kč (cena zahrnuje lektorné, materiály pro účastníky a cestovné lektorů)

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková

lenka.pankova@eshop.arpok.cz

581 111 907