Poznáváme svět – GRV pro 1. st. ZŠ – 8 hod.

Seminář „Poznáváme svět – GRV pro 1. st. ZŠ“ nabízí inspiraci, jak na základě transkulturního přístupu v průřezovém tématu Multikulturní výchova s dětmi přistupovat k poznávání světa, sebepoznání i poznávání druhých.

Osmihodinový program zahrnuje praktické ukázky lekcí/aktivit, které jsou vhodné pro žáky na prvním stupni základních škol. Lektoři představí materiály z dílny ARPOK, o.p.s. ANYANA – děti a svět (vhodný pro mladší věk 1. stupně ZŠ), který pracuje s příběhy dětí z tzv. rozvojových zemí – např. Brenda ze Zambie či Hyen z Vietnamu. Dále budou pracovat s materiály pro výuku tematických dnů s rozvojovou tematikou na prvním stupni ZŠ – Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech. Pedagogové si také odnesou návrh vlastní lekce vytvořené v rámci skupinové práce s lektory a dalšími účastníky.   

Účastníci si osvojí praktické dovednosti, které jim usnadní zavádění tématu souvislostí a globálního světa do výuky (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět). Na příkladech konkrétních aktivit budou poté vysvětleny principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu  Multikulturní výchova.

Součástí semináře je moderované sdílení zkušeností a tipů, jak přispívat k vytváření třídního kolektivu otevřenému k začlenění každého žáka a jak naopak předcházet vyčleňování dětí na základě odlišnosti (fyzické, socioekonomické, sociokulturní…). Dále jak budovat u dětí akční sociální dovednosti (reagovat na neférové jednání) a empatii.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

  • Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody, soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace podoby a projevy kultury)
  • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury, společné znaky i odlišnosti)
  • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností, základní sociokulturní rozdíly, odlišnost a rovnost)

Účastníci:

  • si osvojí principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu  Multikulturní výchova (konkrétně přístupu anti –bias),
  • prožijí konkrétní aktivity a získají tak inspiraci pro krátkodobý i dlouhodobý třídní nebo školní projekt zaměřený na propojenost světa,
  • budou mít možnost sdílet zkušenosti,
  • obdrží metodické materiály prakticky využitelné pro začlenění témat sebepoznání, poznání ostatních, poznání vzdálených částí světa do výuky na MŠ a na 1. stupni ZŠ (metodiky Brenda ze Zambie či Hyen z Vietnamu, včetně pracovních listů).

Délka:

8 hodin = 480 min

Co seminář obsahuje: Co je to globální rozvojové vzdělávání, kde má své místo v RVP, konkrétní příklady využití aktivit na 1. st. ZŠ, konkrétní příklady projektových dní pro 1. st. ZŠ, tvorba vlastních výukových materiálů.

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy

Seminář lze uhradit ze šablon.

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)