GRV v životě školy – 2. st. ZŠ a SŠ – 16 hod.

Seminář „GRV v životě školy“ je určen pro pedagogy 2. st. ZŠ a pedagogy SŠ. Je zaměřen na porozumění komplexního nastavení světa a hledání souvislostí mezi různými globálními tématy. Seminář se věnuje tématům, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), klimatická změna, voda v našem životě, gender či migrace v různých předmětech.

Seminář probíhá interaktivní formou a účastníci mají možnost si vyzkoušet konkrétní aktivity z metodik a diskutovat o mezipředmětových vazbách i s dalšími předměty. Aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum aktuálních témat.

Šestnáctihodinový program zahrnuje praktické ukázky lekcí/aktivit, které jsou vhodné pro žáky na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících SŠ. Lektoři představí materiály z dílny ARPOK, o.p.s., například: Globální rozvojová témata v hodinách M, ČJ a OV a Světové dějiny lidstva, které jsou vytvořeny ve spolupráci metodiků GRV a učitelů z daných předmětů. Pedagogové si také vyzkouší ve spolupráci s lektory vytvořit své vlastní výukové materiály, seznámí se s hodnotícími nástroji ve výuce globálních témat, příklady projektových dnů, začlenění GRV do života ve škole, příklady aktivit.

Co získáte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje a další materiály z dílny ARPOKu
 • Informace a podněty od dalších pedagogů

 

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

Seminář se věnuje představení globálních témat v různých předmětech například Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ,  Matematika a její aplikace. Jako průsečíky vzdělávacích cílů vybraných předmětů vnímáme především porozumění skutečnému světu a utváření reálného pohledu i při složitých jevech, dále také vytváření pozitivního systému hodnot a také schopnost orientovat se v konkrétních tématech s využitím relevantních zdrojů informací a metod.

 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
  • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Délka:

16 hod. = 960 minut (2 denní seminář)

Co seminář obsahuje: ukotvení výuky globálních témat (co je to globální rozvojové vzdělávání, kde má své místo v RVP, jaké vzdělávací oblasti lze GRV zasáhnout), představení konceptu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a příkladu konkrétních globálních témat, představení GRV aktivit do konkrétních předmětů, diskuze mezipředmětových vazeb, tvorbu vlastních výukových materiálů, citlivá globální témata – základní modelové situace, klimatická změna – příklady aktivit, gender/migrace ve výuce – příklady aktivit, tvorbu vlastních výukových materiálů, hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, příklady projektových dnů, začlenění GRV do života ve škole, příklady aktivit.

 

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy

Seminář lze uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Johana Krajčírová (johana.krajcirova@eshop.arpok.cz, 581 111 907)