GRV v životě školy – 1. st. ZŠ – 16 hod.

Seminář „GRV v životě školy – 1. st. ZŠ“ nabízí inspiraci, jak na základě transkulturního přístupu v průřezovém tématu Multikulturní výchova s dětmi přistupovat k poznávání světa, sebepoznání i poznávání druhých.

Šestnáctihodinový program zahrnuje praktické ukázky lekcí/aktivit, které jsou vhodné pro žáky na prvním stupni základních škol. Lektoři představí materiály z dílny ARPOK, o.p.s. ANYANA – děti a svět (vhodný pro mladší věk 1. stupně ZŠ), který pracuje s příběhy dětí z tzv. rozvojových zemí – např. Brenda ze Zambie či Hyen z Vietnamu. Dále budou pracovat s materiály pro výuku tematických dnů s rozvojovou tematikou na prvním stupni ZŠ – Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech. Pedagogové si také odnesou návrh vlastní lekce vytvořené v rámci skupinové práce s lektory a dalšími účastníky.  

Program je složen z několika propojených částí a věnuje se: tématice životů dětí, pocházejících z různých regionů světa, představení aktivit, které je možné se žáky realizovat v rámci výuky na 1. st. ZŠ, seznámení s tematickými dny na příkladu mezinárodně významných dní, různým přístupům v multikulturní výchově a vztahem ke GRV, vlastní práci účastníků, metodám hodnocení výuky a příklady, jak začlenit GRV do života školy.

Účastníci si osvojí praktické dovednosti, které jim usnadní zavádění tématu souvislostí a globálního světa do výuky (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět). Na příkladech konkrétních aktivit budou poté vysvětleny principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu  Multikulturní výchova.

Součástí semináře je moderované sdílení zkušeností a tipů, jak přispívat k vytváření třídního kolektivu otevřenému k začlenění každého žáka a jak naopak předcházet vyčleňování dětí na základě odlišnosti (fyzické, socioekonomické, sociokulturní…). Dále jak budovat u dětí akční sociální dovednosti (reagovat na neférové jednání) a empatii.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

 • Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody, soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace podoby a projevy kultury)
 • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury, společné znaky i odlišnosti)
 • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností, základní sociokulturní rozdíly, odlišnost a rovnost)

Účastníci:

 • si osvojí principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu  Multikulturní výchova (konkrétně přístupu anti –bias),
 • prožijí konkrétní aktivity a získají tak inspiraci pro krátkodobý i dlouhodobý třídní nebo školní projekt zaměřený na propojenost světa,
 • budou mít možnost sdílet zkušenosti,
 • obdrží metodické materiály prakticky využitelné pro začlenění témat sebepoznání, poznání ostatních, poznání vzdálených částí světa do výuky na MŠ a na 1. stupni ZŠ (metodiky Brenda ze Zambie či Hyen z Vietnamu, včetně pracovních listů).
 • objasní celoškolní přístup ke GRV a uvedou příklady aktivit k začlenění GRV do života školy.
 • porozumí základním konceptům spojeným s tématem plastů, plýtvání jídlem a jejich globálním aspektům, seznámí se s možnostmi jak tato témata začlenit do výuky.
 • porozumí propojenosti globálních témat a osvojí si dovednosti, jak tuto propojenost dále zprostředkovat žákům na 1. st. ZŠ.

 

Délka:

16 hodin = 960 min (2 denní seminář)

Co seminář obsahuje: Ukotvení výuky globálních témat. Co je to globální rozvojové vzdělávání, kde má své místo v RVP. Jaké vzdělávací oblasti lze GRV zasáhnout, specifika GRV pro 1. st. ZŠ, propojenost světa, základní GRV aktivity a metody – praktické ukázky se zaměřením na 1. st. ZŠ, transkulturní přístup v multikulturní výchově a propojení s GRV, konkrétní příklady využití aktivit na 1. st. ZŠ – publikace ANYANA (příklady lekcí Brenda ze Zambie, Hyen z Vietnamu), vybraná globální témata – 1 st. ZŠ (plasty, plýtvání jídlem apod.), tvorba vlastních výukových materiálů do hodin, konkrétní příklady projektových dní pro 1. st. ZŠ – publikace Svět v jednom dni, hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, jak měřit dopad a naplnění cílů, začlenění GRV do života ve škole, příklady aktivit.

 

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy

Seminář lze uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková (lenka.pankova@eshop.arpok.cz)