Co se stalo na ARPOKu v lednu, únoru a březnu 2013

vyukovy program Brenda ze ZambiePrvní čtvrtletí roku bylo ve znamení rozjíždění nových projektů (Experiencing the world, EnviGlob, Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání) . Mimo ně jsme se ale samozřejmě věnovali akcím, které jsou pro nás již tradiční:

  • rozvojové večery,
  • výukové programy,
  • půjčovaní výstav,
  • projektové dny (projekt Svět v jednom dni),
  • aktivity pro neformální vzdělávání (projekt SMOK).

 

Rozvojové večery

Za první tři měsíce roku 2013 byly realizovány celkem 3 rozvojové večery.

První, s názvem Cash the Trash v Nepálu, se konal 22. ledna a seznamoval posluchače s projektem zaměřujícím se na sběr a zpracování odpadu nepálských ulic. Téma zaujalo celkem 42 lidí, večerem provázela Linda Schotel, studentka z Lucemburska, která se realizace projektu v Nepálu sama účastnila.

Rozvojový večer Dobrovolníkem v Mongolsku a Zambii konaný 26. února lákal návštěvníky na zážitky dvou českých dobrovolnic, které strávily podzim roku 2012 na stážích v rámci projektu GLEN. Zážitky a zkušenosti Katky Štěpničkové a Marcely Janáčkové si přišlo poslechnout celkem 61 účastníků.

Březnový rozvojový večer konaný 7. března nesl název Současný svět očima Tibeťana. Tibeťan Tenzin přiblížil 69 posluchačům tradiční život nomádů i tibetských uprchlíků, na jeho povídání navázaly Karin Majerová a Štěpánka Pecháčková z občanského sdružení MOST, které představily projekty na pomoc tibetským uprchlíkům.

 

Realizace výukových programů a půjčování výstav

V lednu jsme realizovali sérii 4 programů pro cca 130 dětí na lyžařských výcvicích pořádaných společností EUROFALL,o. s. v Koutech nad Desnou. Letošním tématem výukových dopolední bylo seznámení se s africkým kontinentem.

V novém pololetí jsme na celkem 7 školách realizovali 15 výukových programů, kterých se účastnilo více jak 380 dětí.  V únoru se jednalo o 8 programů lektorovaných na ZŠ Medlov, Gymnáziu Kojetín, ZŠ Šumperk a ZŠ Blatec. Na březen pak připadlo 7 programů na Gymnázium Zábřeh, Obchodní akademii Olomouc a MŠ Slatinice. Nejžádanějším programem prvního čtvrtletí byl program Lidská práva, realizovaný celkem 4x.

Výstavy byly během prvních tří měsíců zapůjčeny celkem 4 školám – v případě Obchodní akademie Olomouc a ZŠ Plumlov se jednalo o výstavu Globální problémy-aktuální výzvy dneška, výstavu Rodiny si pak vypůjčily SZŠ E. Pöttinga a Centrum Kociánka v Brně.

 

Projekty

Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech

Tak jako v každém pololetí, i v tomto jsme pro pedagogy pilotních škol připravili seminář, tentokrát s názvem „GRV potřetí a zase jinak“. Na semináři konaném 6. března se učitelé podělili o své zážitky
a postřehy z podzimních projektových dnů a navzájem si předali si nejenom rady a doporučení, ale
 i inspiraci pro příště. Mimo to jim byla interaktivní formou předána témata Svět očima hraček, Život ve slumu a Současná ohniska napětí ve světě.

Druhé kolo realizace projektových dnů začalo následovně:

15.2 ZŠ Nemilany (I. stupeň) : Vietnamský den

19.3 ZŠ Otrokovice: Den boje proti kolonizaci

22.3 ZŠ Slatinice (II. stupeň): Den vody

25.3 ZŠ Slatinice (I. stupeň): Den vody

 

SMOK

Aktivity SMOKu jsme zahájili 17. ledna v Přerově s programem Svět čaje, kterého se zúčastnilo 18 lidí. Do Přerova jsme se vrátili jednou, a to 26. února, kdy jsme pro 19 zájemců pořádali program Bubnování jinak. Tento program jsme již předtím realizovali v Kroměříži, a to 30. ledna pro celkem 27 lidí. V Kroměříži jsme byli celkem dvakrát, podruhé 14. února, kdy jsme pro 7 zájemců přichystali Deskové hry z celého světa.

 

Experiencing the World („Poznáváme svět“)

Od ledna koordinujeme nový mezinárodní projekt  Experiencing the World, který je finančně podpořený Evropskou komisí a Českou rozvojovou agenturou. Partnery projektu jsou rakouská organizace Südwind a slovinská NNO Humanitas. Cílem projektu je šířit povědomí o propojení dnešního globalizovaného světa, naučit mladé lidi orientovat se v globálních tématech a pomoci pedagogům, jak s těmito tématy ve svých hodinách pracovat. Realizace projektu spočívá především ve tvorbě a lektorování programů s globální tématikou. Projekt je určen pro základní a střední školy, přičemž každý stupeň vzdělávání má vlastní preferované téma. Pro 1. stupeň je to téma POZNÁVÁME SVĚT, pro 2 . stupeň ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA a pro střední školy AKTIVNÍ OBČANSTVÍ.

První akcí projektu byla pracovní schůzka partnerů, tzv. steering Meeting (18. a 19. února). Na schůzce došlo k doladění toho, jak kdo chápe popsané aktivity a celkově vnímá GRV, globální témata a spolupráci se školami.  Byl to pro nás velice důležitý krok, celé jednání se neslo v pracovní, avšak přátelské atmosféře. Během setkání došlo k vydefinování společných cílů a ujasnění si představ o průběhu aktivit projektu v jednotlivých zemích. V současné době spočívá práce na projektu v průzkumu již existujících metodik na zmiňovaná témata, v řešení jsou také podmínky evaluace a především příprava na národní seminář o kvalitě GRV, který se pro zainteresované aktéry bude konat 13. května v Praze.

 

Enviglob

Dalším novým projektem, na kterém jako partneři spolupracujeme společně se Sluňákovem, o.p.s., je „EnviGlob – co mají GRV a EV společného?“. Cílem dvouletého projektu je vzdělávat učitele v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání tak, aby docházelo k prolínání těchto dvou směrů. Naše práce spočívá především ve vytvoření publikace, která bude obsahovat aktivity do hodin propojující GRV a EV. V současné době se podílíme na přípravě semináře, který se pro 20 pedagogů zapojených do projektu uskuteční 18. dubna 2013.

 

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

Od nového roku se také připravujeme na nový evropský projekt, jehož lídrem je italská organizace CVM a  ARPOK je za Českou republiku, společně s Bulharskem, Irskem, Nizozemím a Rakouskem jeho partnerem. Hlavním cílem projektu je zmapovat potřeby pedagogů dějepisu, zeměpisu
a společenských věd na 2. stupni ZŠ, SŠ a gymnáziích v oblasti začleňování GRV do vzdělávacích kurikul. Dosavadními podniknutými kroky projektu byla koordinační schůzka všech partnerů v Itálii 5. února 2013 a setkání s ředitelem Centra občanského vzdělávání Petrem Čápem ohledně spolupráce na průzkumu na školách.

 

MOZAIKA

V lednu rozjel tým 7 dobrovolníků ARPOKu pětiměsíční projekt MOZAIKA, podpořený z prostředků programu Mládež v akci. Projekt je mládežnickou iniciativou, která vznikla jako reakce na poměrně laxní přístup studentů k návrhům školské reformy, svými aktivitami se tedy zaměřuje především na mladé lidi od 16 do 30 let. Prostřednictvím workshopů, besed a přednášek usiluje o rozšiřování povědomí mladých lidí o regionálních, státních i globálních tématech, vzájemné učení, sdílení zkušeností a předání inspirace mladých lidí pro vytvoření jejich vlastního projektu.

Doposud realizované akce:

▪ Večer GRV hrátek – 28. února 2013

▪ Sociální vyloučení a Romové – 5. března 2013

▪ Jak se mění zákon? – 18. března 2013

▪ Beseda o rekonstrukci státu – 27. března 2013